مقاله تأثير بهره‌برداري سنتي بر تنوع و ترکيب گونه‌هاي چوبي از طريق تجزيه‌وتحليل تطبيقي قوس‌گيري‌شده در جنگل‌هاي سردشت (استان آذربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير بهره‌برداري سنتي بر تنوع و ترکيب گونه‌هاي چوبي از طريق تجزيه‌وتحليل تطبيقي قوس‌گيري‌شده در جنگل‌هاي سردشت (استان آذربايجان غربي) :


تعداد صفحات :24

به‌منظور بررسی تأثیر بهره­برداری سنتی بر تنوع و ترکیب گونه­های چوبی, دو توده جنگلی دست‌خورده و کمتر­دست‌خورده با شرایط فیزیوگرافیکی و فلوریستیکی مشابه در شهرستان سردشت انتخاب شدند و 30 قطعه‌نمونه دایره­ای شکل 1000 متر­مربعی در یک شبکه ­50×50 متری در دو منطقه پیاده شد و فراوانی و نوع گونه­های چوبی ثبت شدند. میانگین شاخص­های غنای گونه­ای مارگالف, یکنواختی پایلو, تنوع گونه­ای شانون­-وینر و سیمپسون در هر قطعه­نمونه محاسبه و نرمال بودن آنها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد. برای آزمون معنی­دار­بودن اختلاف بین میانگین­ها از آزمون تی غیرجفتی برای داده­های نرمال و آزمون من­ویتنی­یو برای داده‌های غیر­نرمال استفاده شد. برای رج­بندی نمونه­های پوشش گیاهان چوبی از روش آنالیز تطبیقی قوس­گیری­شده استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین میانگین شاخص­های غنا و تنوع گونه­ای در دو منطقه به شکل معنی‌داری اختلاف وجود دارد, اما اختلاف بین میانگین شاخص یکنواختی گونه­ای در دو توده معنی­دار نیست. همچنین با توجه به همبستگی بالای محور اول آنالیز تطبیقی قوس­گیری­شده و مشخصه­های تخریبی مانند قطع, سرشاخه­زنی, چرای دام, تعداد جست و نیز با مشخصه­های کمی مانند سطح­ مقطع و تعداد پایه, می­توان به این نتیجه رسید که این مشخصه­ها در تفکیک قطعات نمونه توده­های موردبررسی تأثیرگذار بوده­اند.

لینک کمکی