مقاله ارزيابي اثر حاشيه‌اي طرح هندسي جاد? جنگلي در تيپ‌هاي مختلف بر تنوع گونه‌اي گياهان اکوسيستم مجاور (بررسي موردي: سري يکم جنگل دکتر‌ بهرام‌نيا، گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثر حاشيه‌اي طرح هندسي جاد? جنگلي در تيپ‌هاي مختلف بر تنوع گونه‌اي گياهان اکوسيستم مجاور (بررسي موردي: سري يکم جنگل دکتر‌ بهرام‌نيا, گرگان) :


تعداد صفحات :24

هدف این پژوهش ارزیابی مقدار تأثیر هرکدام از طرح­های مختلف هندسی جاد جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب توده­های گیاهان در دو سمت آن بود. برای این منظور از مقایس شاخص­های تنوع زیستی شانون, غنای گونه­ای منهینیک و یکنواختی اسمیت- ویلسون برای بررسی وضعیت تنوع­ گونه­های توده­های جانبی و از آنالیزهای تطبیقی قوس­گیری­شده (DCA) و تطبیقی متعارفی (CCA) به­منظور بررسی تأثیر متغیرهای محیطی در وضعیت استقرار گونه­های گیاهی در فواصل مختلف از جاده با توجه به طرح هندسی آن استفاده شد. نتایج مقایس شاخص­های تنوع­ نشان داد که مقدار شاخص تنوع شانون و غنای گونه­ای منهینیک در دو سمت جاده از حالت مستقیم به سمت درون پیچ افزاینده بود؛ اما شاخص یکنواختی اسمیت- ویلسون روند عکسی را نشان می­داد. نتایج آنالیز تطبیقی قوس­گیری­شده و تطبیقی متعارفی نشان داد که پراکنش گونه­های نورپسند با افزایش متغیرهای شدت نور و درجه حرارت در حاشی جاده همبستگی مثبتی داشت. همچنین اثر جاده بر روی این گونه­ها تا عمق 10 متری از لب آن بود. گونه­های سایه­پسند در عمق بیشتری از جنگل نسبت به جاده مستقر شده بودند.

لینک کمکی