مقاله شناسايي معيارهاي مؤثر سازماني بر مديريت پايدار در جنگل‌هاي زاگرس استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي معيارهاي مؤثر سازماني بر مديريت پايدار در جنگل‌هاي زاگرس استان آذربايجان غربي :


تعداد صفحات :25

به­منظور تعیین و ارزیابی معیارهای مناسب مدیریت پایدار و اولویت­بندی آنها در جنگل­های زاگرس استان آذربایجان غربی, با جمع­آوری نظرات همه افراد مرتبط در مدیریت جنگل به کمک روش نمونه­گیری غیراحتمالی از طریق پرسشنامه­, معیارها تعیین شدند. جامعه آماری حدود 68 نفر بود. سپس معیارهای انتخابی بر اساس رویکرد سازمانی, طبق نظرات و تأیید کارشناسان خبره در چهار حوزه مدیریت, ارگان­های بالاسری, اجتماعی و قوانین و سیاست­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی بر اساس رویکرد تحلیل SWOT برای تعیین عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت­ها و تهدیدها) معیارهای انتخابی در هر چهار حوزه و با استفاده از تحلیل مقایسه­ زوجی و نرم­افزار Super Decisions برای اولویت­بندی معیارها انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل SWOT از مجموع 91 معیار انتخاب شده, برای حوزه مدیریت 35 معیار, حوزه ارگان­های بالاسری 21 معیار, حوزه اجتماعی 11 معیار و حوزه قوانین و سیاست­ها 24 معیار پذیرفته شد. نتایج اولویت­بندی نشان داد که در حوزه مدیریت معیار «تصمیم­گیری از بالا به پایین» با وزن 096/0, در حوزه ارگان­های بالاسری معیار «زیرمجموعه بودن سازمان جنگل­ها در وزارت کشاورزی و عدم استقلال آن» با وزن 158/0, در حوزه اجتماعی معیار «عدم توسعه اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی مناسب منطقه» با وزن 199/0 و در حوزه قوانین و سیاست­ها معیار «عدم آمایش سرزمین و نبود سیستم استعدادیابی» با وزن 114/0 دارای اهمیت بیشتری در منطقه بودند.

لینک کمکی