مقاله اثر آبياري و سايه بر زي‌توده، سطح برگ و شادابي نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر آبياري و سايه بر زي‌توده, سطح برگ و شادابي نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) :


تعداد صفحات :26

این پژوهش با هدف بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری و نور بر زی‌توده اندام هوایی و ریشه, سطح برگ و شادابی نهال تادار انجام شده‌ است. ابتدا 30 اصله درخت تادار در جنگل‌های اطراف روستای شوراب استان لرستان انتخاب شدند و از جهت­های مختلف آن بذرگیری شد. سپس در اواخر آبان اقدام به کاشت بذر در گلدان‌ها شد و بذرها در اوایل فروردین سال بعد جوانه زدند و پس از آن گلدان‌ها تا اوایل تیرماه هرروز آبیاری شدند. بعد از آن چهار تیمار آبیاری (هرروز, دو, سه و چهار روز یک‌بار) و سه تیمار سایه (نور کامل, نیم‌سایه و سایه کامل) با سه تکرار و 30 گلدان در هر تکرار (در مجموع 1080 واحد آزمایشی) به­مدت پنج ماه بر روی آنها اعمال شد. سپس طول, عرض و سطح برگ‌ها, زی‌توده ریشه, زی‌توده اندام هوایی و شادابی نهال‌ها اندازه‌گیری شد و با استفاده از تجزیه واریانس چند­طرفه و مدل آزمایش اسپلیت, داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرهای متقابل سایه و آبیاری بر زی‌توده, طول و عرض برگ معنی‌دار است (05/0p<). آبیاری در حالت نور کامل اثر معنی‌داری بر شادابی نهال‌ها دارد, اما در نیم‌سایه و سایه کامل این اثر معنی‌داری نیست و همچنین با کاهش نور دریافتی شادابی نهال‌ها کاسته می‌شود. با توجه به نتایج, می‌توان استنباط کرد که رشد و شادابی نهال‌ها در نور کامل مطلوب‌تر از دیگر تیمارهای سایه است و سطوح بالای نور برای رشد گونه تادار اهمیت دارد.

لینک کمکی