مقاله بررسي برخي شاخص‌هاي مؤثر بر مشارکت در مديريت پايدار جنگل‌ها (پژوهش موردي: سامان عرفي کلگچي، چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي برخي شاخص‌هاي مؤثر بر مشارکت در مديريت پايدار جنگل‌ها (پژوهش موردي: سامان عرفي کلگچي, چهارمحال و بختياري) :


تعداد صفحات :24

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مشارکت در مدیریت پایدار جنگل­های سامان عرفی کلگچی انجام شد. ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­ای بود که گویه­های مختلف آن توسط پژوهش­های اسنادی و گروه تخصصی متشکل از اساتید برجسته کشور و کارشناسان نخبه انتخاب و بین مردم محلی و کارشناسان توزیع شد. برای تعیین روابط بین شاخص­ها از فن فازی دیمتل و برای تعیین نقش برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادی بر مقدار مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل­ها از مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شد. طبق نظر مردم محلی و کارشناسان, مقدار مشارکت مردم محلی در برنامه­ریزی و اجرای طرح­ها در منطقه مورد پژوهش کم تا متوسط است. با تحلیل مدل فازی مشخص شد که شاخص کمک به ارتقا امکانات و نیروهای انسانی برای حفاظت و احیا, به­عنوان تأثیرگذارترین و همکاری در عملیات اجرایی و فنی به­عنوان تأثیرپذیرترین شاخص مدیریت مشارکتی هستند. متغیر سن و سابقه استفاده از اراضی جنگلی رابطه معکوسی با مقدار مشارکت دارند و نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد بین درآمد افراد محلی با شاخص مشارکت در مدیریت پایدار جنگل همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد. به‌طورکلی, نتایج نشان­دهند مشارکت کم مردم محلی در برنامه­ها و طرح­های اجرایی و حفاظتی بود.

لینک کمکی