مقاله رتبه‌بندي خطرات ناشي از کار با اره موتوري در عمليات قطع درختان جنگلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه‌بندي خطرات ناشي از کار با اره موتوري در عمليات قطع درختان جنگلي :


تعداد صفحات :22

اره‌موتوری یکی از خطرناک‌ترین وسایل کار در جنگل است که احتمال آسیب‌رسانی زیادی برای کارگر قطع به همراه دارد. مدیریت خطرات ناشی از کار با اره‌موتوری به ارزشیابی خطرات آن بستگی دارد. تاکنون یک روش مناسب برای ارزیابی ریسک کار با این وسیله ارائه نشده است و عموماً خطرات کار با اره‌موتوری بدون رتبه‌بندی ارائه شده است. این تحقیق با هدف رتبه‌بندی خطرات ناشی از کار با این وسیله طرح ریزی شده است. برای شناسایی خطرات مربوط به کار با اره‌موتوری در هنگام انجام عملیات قطع درختان از روش آنالیز ایمنی شغلی استفاده شد. بدین منظور از نظرات کارگران اره‌موتورچی, ناظران عملیات قطع, کارشناسان بهره‌برداری و کارشناسان بخش ایمنی کار در جنگلِ مجریان بزرگ طرح‌های جنگلداری در جنگل‌های شمال استفاده شد. سپس شاخص‌های ارزیابی ریسک با استفاده از روش دلفی و با کمک کارگران قطع, مدیران حوزه‌های جنگلی, متخصصین و اساتید دانشگاه انجام و توسط کارشناسان ایمنی کار در جنگل جمع‌بندی شد. سرانجام رتبه‌بندی خطرات با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که درختان خطرآفرین, برگشت به عقب انتهای تنه درخت پس از افتادن و لگدزدن اره‌موتوری مهم‌ترین خطرات کار با این وسیله می‌باشند. این تحقیق با رتبه‌بندی خطرات کار موجب افزایش قدرت تشخیص خطرات کار با اره‌موتوری و تعیین شاخص‌های صحیح ارزیابی ریسک شد و نتایج نهایی منتج به رتبه‌بندی خطرات کار با این وسیله گردید که با تدوین دستورالعمل ایمنی مناسب می‌توان حوادث ناشی از کار با این وسیله را کاهش داد.

لینک کمکی