مقاله تغييرات تنوع و غناي اشکوب علفي تيپ‌هاي جنگلي زاگرس مياني در ارتباط با ويژگي‌هاي اشکوب درختي و برخي متغيرهاي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات تنوع و غناي اشکوب علفي تيپ‌هاي جنگلي زاگرس مياني در ارتباط با ويژگي‌هاي اشکوب درختي و برخي متغيرهاي خاک :


تعداد صفحات :26

این پژوهش به بررسی تنوع و غنای آشکوب علفی تیپ­های جنگلی زاگرس میانی و ارتباط آن با مشخصه­های آشکوب درختی و برخی متغیرهای خاکی می­پردازد. بدین منظور اطلاعات آشکوب درختی تیپ­های جنگلی بلوط ایرانی, بلوط دارمازو و گلابی وحشی با استفاده از 24 قطعه­نمونه 500 مترمربعی و اطلاعات آشکوب علفی آنها با استفاده از 288 قطعه­نمونه یک مترمربعی تصادفی برداشت شد. در قطعات نمونه اصلی علاوه بر ویژگی­های فیزیوگرافی, تراکم, ارتفاع جست­گروه­ها و مقدار تاج­پوشش درختی, دو نمونه­ ترکیبی خاک از اعماق 0-10 و 10-30 سانتی­متری برداشت شد. در قطعات نمونه یک مترمربعی درصد حضور گونه­ها به‌عنوان معیاری از وفور ثبت شد. نتایج نشان داد به‌طور معنی­داری مقادیر غنا (کل, منهینیک و مارگالف) و تنوع گونه­ای (شانون-وینر و فیشر-آلفا) آشکوب علفی تیپ­ جنگلی بلوط دارمازو بیشتر از تیپ بلوط ایرانی است. ضمن اینکه تیپ­های مذکور فاقد اختلاف معنی­داری در شاخص­های غالبیت, یکنواختی و تنوع سیمپسون بودند. نتایج همبستگی پیرسون مقادیر غنا و تنوع گونه­ای با متغیرهای خاک نشان داد که تنوع و غنای گونه­ای تیپ­­های مورد بررسی با مقادیر رس, سیلت, آهک, کلسیم و اسیدیته خاک همبستگی مثبت نشان می­دهد.

لینک کمکی