مقاله مدل‌سازي آشفتگي مکاني جنگل با استفاده از سنجه‌هاي سيماي سرزمين در پارک ملي گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي آشفتگي مکاني جنگل با استفاده از سنجه‌هاي سيماي سرزمين در پارک ملي گلستان :


تعداد صفحات :26

هدف این پژوهش, تعیین وضعیت آشفتگی مکانی در بخش جنگلی پارک ملی گلستان با استفاده از فن­آوری سنجش از دور, سنجه­های سیمای سرزمین و GIS است. به این منظور پس­از تعیین محدوده جنگلی منطقه مورد بررسی, نقشه دقیق پوشش سرزمین جنگل-غیرجنگل سال 1395 آن به روش تفسیر­تلفیقی از داده­های سنجنده OLI ماهواره لندست 8 تهیه شد. پس از تعیین مساحت بهینه شبکه­بندی, منطقه به شبکه­ای از 550 پهنه شش­ضلعی 100 هکتاری تقسیم شد. سپس از 12 سنجه مکانی سیمای­سرزمین شامل MESH, NP, PD, ENN-MN, LPI, FRAC-MN, CONTIG-MN, SPLIT, AREA-MN, DIVISION, PLAND و SHAPE-MN برای مشخص­کردن مشخصات کمی, چگونگی توزیع­مکانی, ارتباطات و ترکیب­بندی لکه­های غیرجنگلی در یکایک پهنه­ها استفاده شد. در ادامه با انجام استانداردسازی مقادیر سنجه­ها و تحلیل مولفه­های اصلی, سنجه­های مؤثر در آشفتگی و وزن آن­ها برای تهیه مدل آشفتگی مکانی تعیین شد. در نهایت نقشه شاخص آشفتگی جنگل براساس مدل تهیه و به چهار طبقه بدون آشفتگی, آشفتگی­کم, متوسط و زیاد تقسیم شد. نتایج نشان داد که طبقه­های یاد­شده به­ترتیب 53/48, 15/16, 90/19 و 41/15 درصد از منطقه را پوشش می­دهند. با رویکرد مورد استفاده در این پژوهش می­توان نقشه آشفتگی مکانی مناطق جنگلی تحت مدیریت را به­صورت دوره­ای تهیه و به­عنوان یکی از ابزارهای پایش به­کار برد.

لینک کمکی