مقاله بررسي اثر توسعه شبکه جاده‌ها در خدمات‌رساني به جوامع روستايي جنگل نشين (بررسي موردي: منطقه چگني استان لرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر توسعه شبکه جاده‌ها در خدمات‌رساني به جوامع روستايي جنگل نشين (بررسي موردي: منطقه چگني استان لرستان) :


تعداد صفحات :26

در مناطق جنگلی خارج از شمال ایران, ایجاد جاده جنگلی هزینه­بر و بدون درآمد بوده و اغلب توسط سازمان راه و ترابری و جهاد سازندگی انجام می­شود. با توجه به اولویت موضوعات اقتصادی-اجتماعی در جنگل­های غرب کشور, ارزیابی تأثیر راه­های جنگلی بر توسعه­یافتگی خدماتی روستاها ضرورت دارد. بدین منظور در این پژوهش روند توسعه شبکه جاده­های جنگلی در دهه­های 40, 80 و 90 هجری شمسی با محاسبه طول جاده و ارزیابی کیفیت روسازی تعیین شد. برای این کار عکس­های هوایی مربوط به دهه­های یادشده از سازمان نقشه­برداری کشور تهیه و پس از انجام تصحیحات هندسی نسبت به تفسیر بصری آنها اقدام شد. بعد با استفاده از منابع آماری و اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن و پرسشنامه­های تکمیل‌شده برای هر یک از روستاها مقدار توسعه‌یافتگی روستا­های منطقه مورد بررسی از طریق شاخص Z در بازه­های زمانی یادشده بر­آورد شد. سپس با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن, رابطه برخورداری از راه و توسعه­یافتگی روستا­ها محاسبه شد. مقدار همبستگی محاسبه‌شده برابر 738/0 = r به­دست آمد که بیانگر ارتباط مستقیم و معنی­دار بین دسترسی به راه­های جنگلی و توسعه­یافتگی روستا است.

لینک کمکی