مقاله نظريه تفسيري بافت‌گرايانه قرآن؛ نگراني‌ها و راهکارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه تفسيري بافت‌گرايانه قرآن؛ نگراني‌ها و راهکارها :


تعداد صفحات :41

بافت‌گرایی نظریه‌ای معنایی است که بر نقش‌آفرینی بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی در فرایندهای تولید و فهم معنا تکیه دارد و در مقابلِ وضع‌گرایی و یا دوئالیسم هسته‌گرا قرار دارد و به این ترتیب, نگرانی‌هایی را در حوزه تفسیر قرآن در پی دارد؛ زیرا آن را بر تقدیر اراده بافت عصر نزول, به دیدگاه قوم‌گرایان و بر تقدیر اراده بافت عصر مفسّر, به دیدگاه مخاطب‌گرایان نزدیک می‌کند. به باور نگارنده اشکال‌های فراروی نظریه بافت‌گرایی, به سو تقریر آن در آرای باورمندان و منتقدان مربوط می‌شود. به همین منظور, نگارنده از میان قرائت‌های مختلف فرمالیستی, پراگماتیستی, رفتارگرایی, مفهوم‌گرایی و معناشناختی, به نوعی رویکرد هرمنوتیکی گرایش می‌یابد که با تبیینی فلسفی بر سرشت بین‌الأذهانی فهم زبانی تأکید می‌ورزد و با اتکا بر ویژگی‌های بافتی متمایز قرآن, بر سیالیت هنجارمند معانی آن استدلال می‌کند. با این روش, به نگرانی‌هایی همچون عینیت‌ناپذیری معنای بافت‌نهاد, سیالیت معانی بافت‌نهاد و فرهنگ‌زدگی معانی بافت‌نهاد پاسخ داده می‌شود. برایند التزام به نظریه بافت‌گرایی را در تحوّل روش‌ها و ضوابط حاکم بر تفسیر متن, تغییر نوع نگاه به متن, معنا و عناصر مؤثّر در فهم می‌توان یافت.

لینک کمکی