مقاله عرفان مدرن؛ چالشي نو در برابر عرفان اسلامي (بازخواني عرفان مدرن و نقد سويه انسان‌شناختي آن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عرفان مدرن؛ چالشي نو در برابر عرفان اسلامي (بازخواني عرفان مدرن و نقد سويه انسان‌شناختي آن) :


تعداد صفحات :42

عرفان مدرن مواجهه با امر متعالی در قالب دین‌داری تجربت‌اندیشانه است که براساس اندیشه و اشعار سهراب سپهری شکل گرفته است. عرفان مدرن مقومات و مؤلفه‌های وجودشناختی, انسان‌شناختی, اخلاقی ـ فقهی و سیاسی و اجتماعی خاصی دارد که در سویه انسان‌شناختی آن, تقابل «خودی» و«غیرخودی» یا «دیگری» و مسئله فنای فی الله و اراده سالک با قرائت خاصی مطرح است و با عرفان سنتی از جمله عرفان اسلامی, تفاوت‌ها و تهافت‌هایی دارد. نوشتار پیش‌روی درصدد پاسخ به پرسش فنای در خدا در مؤلف انسان‌شناختی عرفان مدرن است و اینکه دارای چه معنا و مبنایی است؟ و چه نقدهایی برآن وارد است؟ در این مقاله, با تکیه بر هویت و ماهیت فنای فی‌الله و بقای بالله در عرفان اسلامی, به نقادی, سنجش و ارزیابی قرائت طراح عرفان مدرن (جناب دکتر سروش دباغ), پرداخته‌ایم که برونداد آن به قرار زیر است: فنا در عرفان اسلامی به‌معنای نیست‌شدن نیست, بلکه فنای شهودی و رهایی از قیود عدمی و حدود, تعلقات و تعینات وجودی و هجرت از کثرت به وحدت است که عین بقا, به‌معنای بقا بالله است. فنای عرفانی در عرفان اسلامی, تزاید و تصعید, توسعه و تکامل وجودی یا استعلاست و اراده سالک در مقام استغراق در اراده حق‌تعالی اشتداد می‌یابد تا توحید و ولایت الهیه حادث و حاصل شود.

لینک کمکی