مقاله تأثير تجويز عصاره پونه (Mentha longifolia) بر فاکتورهاي بيوشيميايي خون و شاخص‌هاي رشد ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير تجويز عصاره پونه (Mentha longifolia) بر فاکتورهاي بيوشيميايي خون و شاخص‌هاي رشد ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) :


تعداد صفحات :25

هدف از این مطالعه, ارزیابی پیش بالینی تأثیر تجویز عصاره آبی-الکلی پونه بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و شاخص های رشد ماهی کپور معمولی است. در این آزمایش, 144 عدد ماهی کپور معمولی (با میانگین وزنی 75/10±85/87 گرم) به مدت 45 روز با غذای تجاری غنی‌شده با عصاره هیدرو الکلی پونه در غلظت‌های 0/0 (کنترل), 1/0, 5/0 و 1 درصد به ازای هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. پس از گذشت 15,30 و 45 روز از آغاز آزمایش, 9 ماهی از هر تیمار به‌صورت تصادفی صید و از ساقه‌ی دمی آنها خون‌گیری شد. تلفاتی در بین ماهی ها در طی دوره آزمایش مشاهده نگردید. افزایش معنی‌داری در سطوح گلوکز, فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در ماهی های تحت تیمار 5/0 و 1 درصد عصاره ی پونه در روز 45 مشاهده شد (05/0p). سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST), لاکتات دهیدروژناز (LDH), کلسترول خون و آلبومین در روزهای 30 و 45 آزمایش در خون ماهی‌های تحت تیمار غلظت‌های 1 درصد عصاره‌ی پونه به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0p). همچنین افزایش معنی داری در سطح تری‌گلیسرید و کراتینین خون ماهی‌های تحت تیمار غلظت 1 درصد عصاره‌ی پونه در روز 30 آزمایش دیده شد. درحالی‌که سطح گلبولین خون ماهی‌های تحت تیمار غلظت 1 درصد عصاره ی پونه در روز 45 از آزمایش به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0p)؛ اما فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز (CPK) تنها در روز 15 آزمایش به‌طور معنی‌داری در خون ماهی‌های تحت تیمار غلظت 1/0 درصد عصاره‌ی پونه افزایش یافت. تجویز 5/0 و 1 درصد از عصاره‌ی پونه سبب کاهش نرخ رشد ویژه, وزن به‌دست‌آمده و وزن نهایی در روز 30 و 45 آزمایش و افزایش معنی‌داری ضریب تبدیل غذایی گردید. درحالی‌که بر اساس نتایج این تحقیق, تجویز عصاره‌ی پونه تأثیری بر شاخص چاقی ماهی‌ها نداشت. نتایج مطالعه پیش بالینی بررسی اثر عصاره پونه بر ماهی کپور معمولی حاکی از این است که تجویز پونه (در غلظت های بیش از 5 گرم) می تواند با ایجاد سمیت سلولی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و شاخص های رشد ماهی ها تأثیری منفی داشته باشد.

لینک کمکی