مقاله اثرعصاره صبرزرد بر بافت بيضه موش‌هاي صحرايي القاء شده با کادميوم کلرايد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرعصاره صبرزرد بر بافت بيضه موش‌هاي صحرايي القا شده با کادميوم کلرايد :


تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: عوامل فیزیکی و شیمیایی فراوانی باعث اختلالات ناباروری می‌شود . کادمیوم یک عامل شیمیایی است که سبب تخریب ساختار سلولی سیستم تولیدمثلی می‌شود. برای کاهش عوارض ناشی از عوامل مختلف از روش‌های جدید و طب سنتی استفاده می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره صبرزرد بر بافت بیضه موش‌های صحرایی القا شده با کادمیوم کلراید بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه مساوی شامل؛ کنترل؛ دریافت کننده 5/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیوم کلراید, موش‌های القا شده با کادمیوم کلراید که تحت درمان با صبرزرد قرار گرفتند , کنترل سالم و موش‌های سالم تحت درمان با 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره صبرزرد تقسیم شدند. بعد از 25 روز , موش‌ها پس از توزین با استفاده از اتر بی هوش و نمونه خونی از حیوان جهت بررسی سطح تستوسترون تهیه شد, سپس حیوان تشریح گردید, بیضه‌های حیوان خارج شده و به محلول فرمالین 10 درصد منتقل شد. پس از پردازش بافتی و قالب‌گیری, مقاطع 5 میکرومتری تهیه شده و با رنگ هماتوکسلین ـ ائـــــــوزین رنگ‌آمیــزی و با میکروسکوپ نوری بررسی گردیدند. داده‌ها با آزمون آماری واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین قطر لوله اسپرم ساز, تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی, لیدیگ و سرتولی در بافت بیضه موش‌های صحرایی گروه کنترل کادمیوم نسبت به گروه کنترل سالم کاهش معنی‌داری نشان داد(05/0p<). میانگین تعداد اسپرم و حرکت اسپرم در گروه عصاره و کادمیوم نسبت به گروه کنترل سالم به حد طبیعی نزدیک شد و تفاوت معنی‌داری دیده شد(05/0p<).


نتیجه‌گیری: عصاره هیدروالکلی صبرزرد باعث افزایش تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی, لیدیگ و سرتولی بافت بیضه در موش‌های آلوده به کادمیوم کلراید می‌شود.

لینک کمکی