مقاله اثر پيش داروي مگزيليتين روي مدت زمان بلوک حسي و حرکتي در بي‌حسي نخاعي با ليدوکائين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر پيش داروي مگزيليتين روي مدت زمان بلوک حسي و حرکتي در بي‌حسي نخاعي با ليدوکائين :


تعداد صفحات :18

چکیده:
زمینه‌ و هدف: با توجه به این که روش‌های متعدد برای افزودن مدت زمان بی‌حسی نخاعی همواره مورد توجه می‌باشد, هدف این مطالعه بررسی مقاله اثر پيش داروي مگزيليتين روي مدت زمان بلوک حسي و حرکتي در بي‌حسي نخاعي با ليدوکائين بود.

روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 60 بیمار کاندید عمل جراحی اندام تحتانی با سن 50ـ18 سال و با کلاس I و II انجمن بیهوشی آمریکا که به بیمارستان شهید باهنر کرمان مراجعه کرده بودند, به طور تصادفی در 2 گروه مساوی مداخله و کنترل قرار گرفتند. به گروه مداخله کپسول مگزیلیتین خوراکی 200 میلی‌گرم, دو ساعت قبل از عمل و به گروه شاهد پلاسبو داده شد و بی‌حسی نخاعی در هر دو گروه با محلول لیدوکائین 5 درصد (100 میلی‌گرم) در سطح L3-L4 یا L2-L3 با روش یکسان انجام شد. فشار متوسط شریانی, ضربان قلب, اشباع اکسیژن شریانی به فاصله هر 10ـ5 دقیقه در دو گروه ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری کای دو و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: شروع بلوک حسی و حرکتی در گروه مداخله به طور معنی‌داری سریع‌تر بود(01/0>p) مدت زمان بلوک حسی و حرکتی به طور معنی‌داری در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود(001>p) میزان ضربان در گروه مداخله در زمان صفر, 5, 10, 60 و 75 دقیقه بعد از تزریق بیحسی نخاعی نسبت به گروه شاهد کمتر بود(05/0>p).

نتیجه‌گیری: مگزیلیتین در افزایش مدت زمان بلوک حسی و بلوک حرکتی در بی‌حسی نخاعی با لیدوکائین مؤثر است و هم‌چنین سبب افزایش سرعت شروع اثر بی‌حسی نخاعی با لیدوکائین می‌شود.

واژه‌های کلیدی: مگزیلیتین, بلوک حسی و حرکتی, بی‌حسی نخاعی, لیدوکائین

لینک کمکی