مقاله ارزيابي اثرات محافظتي کروسين بر روند رشد جنين‌هاي حاصل از لقاح آزمايشگاهي در موش هاي سوري درمان شده با سيکلوفسفاميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثرات محافظتي کروسين بر روند رشد جنين‌هاي حاصل از لقاح آزمايشگاهي در موش هاي سوري درمان شده با سيکلوفسفاميد :


تعداد صفحات :21

چکیده

زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی, القای استرس ‌‌اکسیداتیو, تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی, 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21روز تیمار شدند. به گروه کنترل, روزانه سرم فیزیولوژی(1/0میلی‌لیتر به صورت درون صفاقی), به گروه کنترل شم, سیکلوفسفامید یک بار در هفته(15 میلی‌گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) و به گروه تجربی, سیکلوفسفامید به همان روش به همراه تزریق روزانه کروسین(200 میلی‌گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) تجویزشد. پس از پایان دوره درمان, تحریک تخمک ‌گذاری با استفاده از PMSG وHCG انجام شد. از 6 سر موش سوری نر بالغ بارور جهت تهیه اسپرم نرمال استفاده شد. حیوانات پس از بیهوشی آسان‌کشی شدند و پس از استحصال تخمک و اسپرم‌های نرمال و انجام لقاح در محیط کشتHTF+4mg BSA , تخمک‌های لقاح یافته به مدت 120 ساعت انکوبه شدند و مراحل رشد جنینی در این مدت مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌ آماری روش مقایسه نسبت‌‌ها تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در گروه کنترل شم کاهش معنی‌داری درتعداد اووسیت‌های مناسب, درصد لقاح, دو‌سلولی, بلاستوسیست و افزایش معنی‌داری در تعداد جنین‌های متوقف شده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد و تجویز کروسین باعث افزایش معنی‌دار تعداد اووسیت‌های مناسب, درصد لقاح, دوسلولی, بلاستوسیستها و کاهش معنی‌دار تعداد جنین‌های متوقف شده نسبت به گروه کنترل شم گردید(05/0p<).

نتیجه‌گیری: تجویز کروسین به همراه شیمی‌درمانی با سیکلوفسفامید باعث بهبود روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی شد.

واژه‌های کلیدی: کروسین, سیکلوفسفامید, موش سوری, تخمک, لقاح داخل آزمایشگاهی

لینک کمکی