مقاله اثر عصاره متانولي مريم نخودي شرقي بر شاخص تنش اکسايشي و سطح سرمي‌آنزيم‌هاي عملکردي کبد در موش‌هاي صحرايي مبتلا به ديابت تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر عصاره متانولي مريم نخودي شرقي بر شاخص تنش اکسايشي و سطح سرمي‌آنزيم‌هاي عملکردي کبد در موش‌هاي صحرايي مبتلا به ديابت تجربي :


تعداد صفحات :18

چکیده
زمینه و هدف: دیابت بیماری مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختلال در عملکرد سلول بتا در پانکراس یا افزایش مقاومت به انسولین مشخص می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره متانولی مریم نخودی شرقی بر شاخص تنش اکسایشی و سطح سرمی آنزیم‌های عملکردی کبد در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت تجربی بود.

روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 32 سر موش صحرایی نر سفید با وزن متوسط 240ـ200 گرم به طور تصادفی در چهار گروه هشت تایی, کنترل (رت‌های نرمال), دیابتی (تزریق یک دوز 60 میلی گرم بر کیلو گرم استرپتوزوتوسین به صورت داخل صفاقی و بدون دریافت عصاره), تیمار سالم ( رت‌های سالم همراه با دریافت روزانه عصاره با دوز 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به روش گاواژ) و تیمار دیابتی (تزریق یک دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین به صورت داخل صفاقی و دریافت روزانه عصاره با دوز 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به روش گاواژ) قرار گرفتند, انجام شد. در پایان دوره تیمار21 روزه, خونگیری از حیوانات و نمونه‌برداری از بافت کبد آن‌ها انجام شد. سرانجام میزان گلوکز خون, غلظت مالون دی آلدهید بافت کبد و آنزیم‌های کبدی تمامی‌گروه‌ها اندازه‌‌گیری شدند. داده‌ها با آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: با مصرف عصاره مریم نخودی شرقی, غلظت سرمی ‌گلوکز در گروه‌های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معنی‌داری کاهش یافت(01/0p<). کاهش معنی‌داری در سطح مالون دی‌آلدهید بافت کبد گروه دیابتی تیمار شده نسبت به گروه دیابتی مشاهده شد(05/0p<). کاهش معنی‌دار در فعالییت AST و ALTغلظت در گروه‌ دیابتی تیمار شده نسبت به گروه کنترل دیابتی نیز مشاهده شد(001/0p<).

نتیجه‌گیری: آنزیم‌های کبدی عصاره متانولی مریم نخودی شرقی دارای خواص ضد دیابتی بوده و بنابر این احتمالاً در حفاظت از بافت کبد در مقابل آسیب های استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین مفید می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: دیابت, مریم نخودی شرقی, آنزیم‌هایی کبدی, استرپتوزوتوسین

لینک کمکی