مقاله افسردگي و نشانگرهاي خرده باليني مولتيپل اسکلروزيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افسردگي و نشانگرهاي خرده باليني مولتيپل اسکلروزيس :


تعداد صفحات :26

چکیده
زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصب شناختی مزمن است که افسردگی در بیش از40 درصد از بیماران مبتلابه آن یافت شده و به‌واسطه چندین نشانگر خرده بالینی مرتبط با بیماری نیز مجال ظهور می‌یابد. هدف این مطالعه ارزیابی مقاله افسردگي و نشانگرهاي خرده باليني مولتيپل اسکلروزيس بود.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ـ ‌تحلیلی, 162 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با روش نمونه‌گیری پیاپی انتخاب شده و با استفاده از سیاهه متغیرهای بالینی و جمعیت‌شناختی, مقیاس افسردگی, اضطراب و استرس, فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت و مقیاس شدت خستگی به‌همراه ترازوی یکسان فنری عقربه‌ای و مترنواری مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس یک راهه, آزمون توکی و رگرسیون چندگانه گام به ‌گام تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: بیمارانی که 3 بار یا بیشتر از آن دفعات عود و بستری را تجربه می‌کردند به‌طور معنی‌‌داری نمرات افسردگی بیشتری نسبت‌ به بیماران با دفعات عود و بستری کمتر, دریافت می‌نمودند. علاوه بر آن نشانگرهای خرده بالینی بیماری جمعاً توانستند30 درصد از واریانس مشترک افسردگی را تبیین کنند. به‌طور کلی در گام نهایی, محدویت‌های ناشی از مشکلات فیزیکی, خستگی و درد بدنی توانستند به‌طورمعنی‌داری نمرات افسردگی را در بیماران پیش‌بینی نمایند(0001/0p<).

نتیجه‌گیری: این مطالعه تأثیر نشانگرهای خرده‌بالینی مولتیپل اسکلروزیس را در افسردگی بیماران برجسته ساخت. ازاین‌رو نیاز است که پیش‌بینی کننده‌های کلیدی شناسایی شده در این پژوهش به‌عنوان عوامل مستعد کننده احتمالی در توسعه افسردگی ملازم بامولتیپل اسکلروزیس در نظر گرفته شده و جهت مدیریت منظم بیماری مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

واژه های کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس, افسردگی, خستگی, درد

لینک کمکی