مقاله تعيين ديدگاه‌ها، نگرش و رفتارهاي رانندگان تاکسي شهر ياسوج؛ گام اول در طراحي يک مداخله رفتاري مبتني بر بازاريابي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ديدگاه‌ها, نگرش و رفتارهاي رانندگان تاکسي شهر ياسوج؛ گام اول در طراحي يک مداخله رفتاري مبتني بر بازاريابي اجتماعي :


تعداد صفحات :27

چکیده
زمینه و هدف: طراحی مداخلات مبتنی بر نظرات مخاطبان بدون شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با رفتار و تعیین ایده اولیه مداخله میسر نیست. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه‌ها, نگرش و رفتارهای رانندگان تاکسی شهر یاسوج بود.

روش بررسی: این پژوهش مقطعی شامل دو بخش کمی‌و کیفی است که بر روی رانندگان تاکسی خطی شهر یاسوج انجام شد. مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی و با روش بحث گروهی متمرکز با 16 نفر از رانندگان تاکسی در قالب دو گروه و پیمایش کمی‌شامل سنجش نگرش و رفتارهای خود گزارشی با استفاده از پرسشنامه, و ثبت رفتارهای خطرناک حین رانندگی با چک لیست برای 260 نفر راننده انجام شد. داده‌ها با آماره های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: اکثر رانندگان نسبت به اجتناب رفتارهای خطرناک رانندگی, نگرش مناسب داشتند. بیش از 80 درصد آنها اعلام کردند که همیشه یا بیشتر اوقات از انجام رفتارهای خطرناک رانندگی اجتناب می‌کنند. مشاهده رفتارها مشخص کرد که بیشترین فراوانی رفتار خطرناک مربوط به نبستن کمربند ایمنی در طول مسیر است. نتایج بحث های گروهی متمرکز در چهار تم اصلی و تعدادی زیرتم دسته بندی شد و راهکارهای عمده پیشنهادی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی, برگزاری جلسات آموزشی مداوم, اصلاح وضع خیابان ها, نظارت بیشتر پلیس بر رانندگی آنها و استفاده از سرپرستان خطوط به عنوان افراد تأثیرگذار بر رانندگان تاکسی بود.

نتیجه‌گیری: تعیین رفتارهای خطرناک شایع تر رانندگی, توجه به نظرات و دیدگاه‌های رانندگان وانتخاب گروه‌های رانندگان براساس معیارهای تأثیرگذار بر رفتار آنها, می‌تواند اثربخشی مداخلات را برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی به دنبال داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: پژوهش تکوینی, رفتارهای خطرناک رانندگی, نگرش, رانندگان تاکسی, بازاریابی اجتماعی

لینک کمکی