مقاله تأثير مکمل دهي کوآنزيم Q10 همراه با يک وهله فعاليت ورزشي وامانده ساز بر پاسخ برخي نشانگرهاي منتخب اکسايشي و ضداکسايشي در مردان غيرفعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير مکمل دهي کوآنزيم Q10 همراه با يک وهله فعاليت ورزشي وامانده ساز بر پاسخ برخي نشانگرهاي منتخب اکسايشي و ضداکسايشي در مردان غيرفعال :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف
پژوهش حاضر جهت بررسی اثر مکمل دهی کوآنزیم Q10 بر پاسخ نشانگرهای منتخب اکسایشی و ضداکسایشی سرم مردان غیرفعال متعاقب یک وهله فعالیت وامانده ساز هوازی انجام شد.
مواد و روش ها
تعداد 20 نفر از مردان غیرفعال داوطلب بصورت دوسویه کور به دو گروه همگن 10 نفری مکمل و دارونما ( 5/ 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مکمل و دارونما) تقسیم شدند. آزمودنی ها پس از دوره مکمل دهی 14 روزه در یک قرارداد فعالیت وامانده ساز هوازی (با شدت) شرکت نمودند. نمونه های خونی جهت تعیین تغییرات مارکرهای پایه مالون دی آلدهید و ظرفیت اکسایشی تام در چهار مرحله اخذ شد.
یافته ها
نتایج حاکی است که مکمل دهی 14 روزه کوآنزیم Q10 موجب افزایش معنی دار ظرفیت ضداکسایشی تام پایه می شود ( 05/P
نتیجه گیری
بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که مکمل سازی کوآنزیم Q10 می تواند با افزایش ظرفیت ضداکسایشی تام پایه, از تغییرات نامطلوب شاخص های مالون دی آلدهید سرمی به عنوان شاخص آسیب های فشار اکسایشی ناشی از انجام یک وهله فعالیت وامانده ساز هوازی در مردان غیرفعال بکاهد.


* نویسنده مسئول: دانشگاه ارومیه, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
پست الکترونیک: Milad_felps@yahoo.com

لینک کمکی