مقاله بررسي ميزان بقاي 24 ساعته بيماران پس از احياي قلبي ريوي موفق و عوامل مؤثر بر آن در بيمارستان قائم مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان بقاي 24 ساعته بيماران پس از احياي قلبي ريوي موفق و عوامل مؤثر بر آن در بيمارستان قائم مشهد :


تعداد صفحات :13

مقدمه و هدف
مهم ترین عامل مرگ بالغین در دنیای صنعتی, ایست قلبی ناگهانی است. بازگشت گردش خون خود به خودی هدف اولیه احیا قلبی ریوی می باشد. مراقبت های پس از احیا , حلقه پنجم در دستورالعمل احیای قلبی ریوی محسوب می شود که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی میزان بقای 24 ساعته بیماران پس از احیای قلبی ریوی موفق و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان قائم شهر مشهد انجام شده است.
مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر, 80 مورد احیای قلبی ریوی به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد در سال 1392 , انتخاب شدند. عملیات احیا با اعلام کد 99 و حضور تیم احیا انجام شد. میزان بقای 24 ساعته در بیمارانی که احیای قلبی موفق داشتند بررسی شد. پس از جمع آوری داده ها, آمار توصیفی (میانگین, انحراف معیار و فراوانی) و آمار استنباطی (کای اسکور و آزمون دقیق فیشر, رگرسیون لجستیک) توسط نر م افزار SPSS v.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی بیماران 5/ 1 ± 3/ 67 سال بود. در 45 مورد ( 2/ 56 درصد) از احیاهای انجام شده, بازگشت گردش خون خود به خودی ایجاد شد. میزان بقای 24 ساعته در 30 مورد از بیماران مشاهده شد. آنالیزهای آماری ارتباط معنی داری بین بقای 24 ساعته با جنسیت و دیابت (P
نتیجه گیری
احیای قلبی ریوی موفق در بیماران ایست قلبی می تواند موجب افزایش بقای 24 ساعته شود. این موضوع بیانگر آن است که مراقبت های پس از احیا باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.


* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پرستاری و مامایی.
پست الکترونیک: Malekzadehj@mums.ac.ir

لینک کمکی