مقاله بررسي ميزان تداخل کدورت در اندازه گيري پروتئين ادرار 24 ساعته قبل و بعد از تيمار سرما در نمونه هاي سانتريفيوژ شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان تداخل کدورت در اندازه گيري پروتئين ادرار 24 ساعته قبل و بعد از تيمار سرما در نمونه هاي سانتريفيوژ شده :


تعداد صفحات :12

زمینه و هدف
پروتئینوری به معنی حضور بیش از حد مجاز پروتئین سرم در ادرار است و دستیابی به نتایج دقیق و قابل اطمینان برای پزشک از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تداخل کدورت ادرار در اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته قبل و بعد از تیمار سرما در نمونه های سانتریفیوژ شده دارای کدورت می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه آزمایشگاهی طی فروردین تا شهریورماه سال 1394 در آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی نیشابور, روی 1000 نمونه که بصورت تصادفی جمع آوری شده بودند, انجام شد. اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته با روش کدورت سنجی تری کلرواستیک اسید و فتومتر انجام شد.
یافته ها
از بین نمونه های مورد آزمایش, 10 نمونه (یک درصد) پس از سانتریفیوژ شدن, همچنان دارای کدورت بودند. تفاوت معنی داری ( 05/P
نتیجه گیری
نمونه های ادراری که جهت اندازه گیری پروتئین در نظر گرفته می شوند و پس از سانتریفیوژ نیز دارای کدورت می باشند, بایستی تحت تیمار سرما قرار گیرند و مجدداً سانتریفیوژ گردند, تا عوامل مداخله کننده رسوب نمایند.


* نویسنده مسئول: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی, آزمایشگاه تشخیص طبی نیشابور.
پست الکترونیک: Mohammadsalehi73@gmail.com

لینک کمکی