مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشکده علوم پزشکي نيشابور نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشکده علوم پزشکي نيشابور نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف
دانشجویان به عنوان ارکان اساسی دانشگاه در آینده, پیکره اصلی سازمان ها و ارگان های مختلف جامعه را تشکیل می دهند و دیدگاه شان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات آموزشی می باشد. این مطالعه با هدف مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشکده علوم پزشکي نيشابور نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي انجام شد.
مواد و روش ها
در پژوهش مقطعی حاضر که در اسفند ماه 1390 بین کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور صورت گرفته است, ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای خود ساخته شامل 34 سؤال بود. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکور و دقیق فیشر در نرم افزار SPSS v.16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین سنی دانشجویان 24/ 1± 54/ 20 سال بود که 61 درصد ایشان مؤنث بودند. میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی به ترتیب 96/ 5± 18/ 44 و 93/ 1± 85/ 46 بدست آمد. با توجه به میانگین نمرات کسب شده, 5/ 67 درصد از دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و 98 درصد نسبت به آینده شغلی خود, نظر مثبت داشتند. همچنین بین سن دانشجویان با دیدگاه آنها نسبت به رشته تحصیلی ( 024/ P=0 ) و آینده شغلی ( 032/ P=0 ) رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج, نگرش اکثریت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی شان مثبت می باشد. آشنایی کامل تر افراد با رشته های تحصیلی دانشگاهی قبل از انتخاب رشته و دادن مشاوره خوب به آنها می تواند در تقویت هر چه بیشتر این نوع نگرش ها نقش بسزایی داشته باشد.


* نویسنده مسئول: نیشابور, دانشکده علوم پزشکی نیشابور, گروه بهداشت.
پست الکترونیک: Aagholami80@yahoo.com

لینک کمکی