مقاله بررسي عوامل محيطي همراه با تاخير رشد کودکان 72-3 ماهه شهرستان سربيشه، استان خراسان جنوبي سال 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل محيطي همراه با تاخير رشد کودکان 72-3 ماهه شهرستان سربيشه, استان خراسان جنوبي سال 1392 :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف
اختلال رشد عبارتست از تأخیر یا توقف در رشد کودک که در صورت عدم توجه باعث بروز عوارض جدی جسمی در کودک می گردد. در مطالعه حاضر عوامل محیطی همراه با اختلال رشد گروهی از کودکان شهرستان سربیشه بررسی شده است.
مواد و روش ها
در مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر 422 کودک 72-3 ماهه شهرستان سربیشه, تحت پوشش مراکز بهداشت در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مورد (با تأخیر در رشد) و گروه شاهد (با سیر طبیعی رشد) از نظر سن و جنس همسان سازی شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مربع کای, t-test و رگرسیون لجستیک و نرم افزار SPSS v.22 استفاده گردید.
یافته ها
سطح تحصیلات, شغل و BMI مادر قبل از بارداری رابطه معنی داری با اختلال رشد کودکان نشان داد. از میان ویژگی های کودک, وزن هنگام تولد با اختلال رشد و از نظر فاکتورهای اقتصادی اجتماعی خانوار, وضعیت مسکن و وضعیت اعتیاد مادر با اختلال رشد کودکان ارتباط معنی داری نشان دادند.
نتیجه گیری
با توجه به فاکتورهای شناسایی شده مرتبط با تأخیر رشد, به نظر می رسد آموزش والدین درباره تغذیه کودکان, توجه به وزن مناسب مادر قبل از بارداری و حمایت از اقشار ضعیف و کودکان بد سرپرست در جهت ارتقای سلامت کودکان حائز اهمیت است.


*نویسنده مسئول : دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده بهداشت.
پست الکترونیک: F_doostan@kmu.ac.ir

لینک کمکی