مقاله ارزيابي کيفيت شيميايي و فيزيکي منابع آب شهرهاي شمالي استان گلستان (بندر ترکمن، بندر گز و کردکوي) در سال هاي 1389 - 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفيت شيميايي و فيزيکي منابع آب شهرهاي شمالي استان گلستان (بندر ترکمن, بندر گز و کردکوي) در سال هاي 1389 - 1384 :


تعداد صفحات :16

زمینه و هدف
دسترسی به آب سالم به لحاظ پارامترهای فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی از جمله عوامل تأمین کننده بهداشت و سلامتی در جامعه است. اولین مرحله جهت اطمینان از سلامتی آب, آزمایش و آنالیز آن است. به همین منظور پایش کیفی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب شرب شهرهای بندر گز, بندر ترکمن و کردکوی انجام شد.
مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر, در بازه زمانی 1389 - 1384 تعداد 43 نمونه از منابع آبی سه شهر برداشت شد و 15 پارامتر مورد آنالیز قرار گرفت. کلیه مراحل نمونه گیری و آنالیز داده ها بر اساس روش استاندارد متد آزمایش های آب و فاضلاب انجام و با استاندارد ایران و سازمان بهداشت جهانی مطابقت داده شد.
یافته ها
نتایج حاکی از آن بود که میانگین داده های مربوط به شهرهای بندر گز, ترکمن و کردکوی برای پارامترهایی مانند هدایت الکتریکی به ترتیب 625 , 992 و 650 میکروموس بر سانتیمتر, و میزان میلیگرم در لیتر کل جامدات این مراکز به ترتیب 273 , 535 و 523 , نیترات 7/ 9, 10/9 و 9/ 9, سولفات 19 , 6/ 25 و 2/ 39 و کلرور 22 , 182 و 185 میلیگرم در لیتر بود. همچنین میانگین مقدار سختی در منابع آب شرب مورد مطالعه به ترتیب 255 , 317 و 346 میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم بود. بر این اساس آب بندرگز در محدوده سخت و بندر ترکمن و کردکوی در محدوده خیلی سخت تقسیم بندی شد. میزان فلوراید نیز در شهرهای مورد مطالعه در محدوده 4/ 0- 3/ 0 میلیگرم در لیتر بود که تمامی نمونه ها در حد استاندارد قرار نگرفتند.
نتیجه گیری
نتایج روی نمونه های منابع آب های زیرزمینی موجود در شهرهای بندر گز, بندر ترکمن و کردکوی که به عنوان آب قابل شرب وارد سیستم آبرسانی می گردد نشان می دهد که تمامی موارد مورد آزمایش به جز فلوئور که در تمامی نمونه ها کمتر از مقدار استاندارد بود, بقیه موارد در محدوده استاندارد آب ایران و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفتند.


* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی بابل, گروه مهندسی بهداشت محیط.
پست الکترونیک: Faraji_hosein@yahoo.com

لینک کمکی