مقاله بررسي تأثير پاميدرونات بر هيپرکلسمي، نيتروژن اوره خون و کراتينين در بيماران مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير پاميدرونات بر هيپرکلسمي, نيتروژن اوره خون و کراتينين در بيماران مبتلا به سرطان :


تعداد صفحات :12

زمینه و هدف
متاستازهای استخوانی عوارض بالقوه ناخوشایندی بر روند زندگی فرد می گذارند. یکی از این عوارض, هیپرکلسمی است که سبب گیجی, حالت تهوع, یبوست و ازتمی می شود. پامیدرونات دارویی است که عوارض اسکلتی را در بیماران دچار متاستاز های استخوانی کم می کند. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تأثیر پامیدرونات بر هیپرکلسمی, نیتروژن اوره خون و کراتینین در بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
مواد و روش ها
در مطالعه نیمه تجربی حاضر به 41 بیمار مبتلا به بدخیمی و بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر که با روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند, آمپول 90 میلیگرمی پامیدرونات ماهیانه تا 3 ماه بصورت وریدی تزریق شد. داده های بدست آمده از پرسشنامه مشخصات فردی و بالینی, و نمونه های خون در قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS v.11.5 و آزمون های تی زوج, کای اسکور و ویلکاکسون انجام و 05/ P
یافته ها
شایعترین نوع سرطان, سرطان پستان ( 9/ 43 درصد) و محل متاستاز استخوانی آن در اکثر بیماران ( 9/ 65 درصد) بصورت منتشر بود. نتایج نشان داد که بین میانگین غلظت کلسیم ( 015/ P=0 ), نیتروژن-اوره خون ( 031/ P=0 ), آلکالن فسفاتاز ( 002/ P=0 ) خون, قبل و 3 ماه پس از درمان با پامیدرونات اختلاف معنی داری وجود داشت, اما بین میانگین غلظت کراتینین خون قبل و 3 ماه پس از درمان با پامیدرونات اختلاف معنی داری مشاهده نشد ( 41/ P=0 ).
نتیجه گیری
پامیدرونات در پیشگیری از هیپرکلسمی مؤثر بوده و از افزایش نیتروژن اوره خون و کراتینین جلوگیری می کند. از این رو به عنوان درمان اصلی و روتین پیشنهاد می گردد.


* نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, دانشکده پزشکی.
پست الکترونیک: Maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz

لینک کمکی