مقاله بررسي کيفيت زندگي و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي شهر زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت زندگي و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي شهر زنجان :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف
ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا مشکلات بیماران بطور بنیادی مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدید نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بستری در بیمارستان های آموزشی شهر زنجان را مورد بررسی قرار داده است.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر روی 74 بیمار در دو مرکز همودیالیز شهرستان زنجان انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس طی سه ماه صورت گرفت. از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران کلیوی جهت ارزیابی در این پژوهش استفاده شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد 1/ 8 درصد شرکت کنندگان کیفیت زندگی خوب, 2/ 70 درصد یکفیت زندگی متوسط و 7/ 21 درصد در سطح ضعیف قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی نمونه های مورد پژوهش به ترتیب 4/ 44 و 2/ 14 بود. بیشترین میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی نمونه های پژوهش در ابعاد نه گانه مربوط به درد با نمرات 6/ 57 و 12 و کمترین مقادیر میانگین و انحراف معیار مربوط به مشکلات سلامت جسمانی با نمرات 5/ 18 و 11 بود.
نتیجه گیری
بر اساس یافته ها, کیفیت زندگی ضعیف و نامناسب در مورد بیماران همودیالیزی از شیوع قابل توجهی برخوردار است. مسلما برنامه ریزی مناسب با تمرکز بر مهم ترین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی این بیماران می تواند راهگشا باشد.


* نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد, دانشکده پرستاری و مامایی.
پست الکترونیک: Meysam.nematikhah@gmail.com

لینک کمکی