مقاله بررسي سطح سرمي پروتئين واکنشگر- C و ارتباط آن با سندرم متابوليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سطح سرمي پروتئين واکنشگر- C و ارتباط آن با سندرم متابوليک :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف
شواهدی زیادی حاکی از نقش التهاب و شاخص های التهابی از قبیل سیتوکین ها و دیگر مدیاتورهای التهابی به عنوان عوامل آغازکننده در بروز سندرم متابولیک و دیگر بی نظمی های متابولیکی می باشد, لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط احتمالی بین شاخص التهابی پروتئین واکنشگر- hs-CRP) C) با اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک طراحی شده است.
مواد و روش ها
در مطالعه مورد-شاهدی حاضر تعداد 421 نفر متشکل از 215 فرد مبتلا به سندرم متابولیک و 206 فرد سالم بطور تصادفی از جمعیت شهر مشهد انتخاب شدند. افراد مبتلا بر اساس معیار پانل درمانی بزرگسالان شناسایی و انتخاب شدند. متغیرهای تن سنجی از قبیل وزن, نمایه توده بدن, دور کمر, دور باسن, نسبت دور کمر به دور باسن, فشار خون سیستولی و دیاستولی و نیز شاخص های بیوشیمیایی و التهابی افراد شرکت کننده با روش های استاندارد اندازه گیری و تعیین شد.
یافته ها
متوسط شاخص های تن سنجی و نیز میانگین متغیرهای بالینی شامل قند خون ناشتا, تری گلیسرید و کلسترول تام, از مقادیر بالاتری در گروه سندرم متابولیک نسبت به گروه شاهد برخوردار بودند ( 05/P
نتیجه گیری
غلظت شاخص التهابی hs-CRP در افراد مبتلا به سندرم متابولیک افزایش می یابد و در مردان با تری گلیسرید سرمی و در زنان با میزان HDL -کلسترول سرم ارتباط مستقیم دارد.


* نویسنده مسئول : واحد توسعه تحقیقات بالینی, دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
پست الکترونیک: Mehradmajd.h@gmail.com

لینک کمکی