مقاله بررسي اثر ضدباکتريايي اتصال نانوذرات طلاي توليد شده توسط Fusarium Oxysporum به آنتي بيوتيک استرپتومايسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ضدباکتريايي اتصال نانوذرات طلاي توليد شده توسط Fusarium Oxysporum به آنتي بيوتيک استرپتومايسين :


تعداد صفحات :22

زمینه و هدف
توسعه روش های سبز در تولید ترکیباتی در شکل و اندازه نانو جزئی مهم از پژوهش در زمینه های مختلف علم نانوتکنولوژی است. در مطالعه حاضر تولید خارج سلولی نانوذرات طلا بوسیله سویه قارچ Fusarium oxysporum انجام شد و نانوذرات بدست آمده به آنتی بیوتیک استرپتومایسین اتصال یافتند. نهایتاً خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا متصل شده مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
Fusarium oxysporum در محیط کشت سابوراد دکستروز براث کشت داده شد. جهت تولید نانوذرات طلا, سوپرناتانت حاصل از کشت در معرض محلول کلرواوریک اسید با غلظت نهایی 1 میلی مولار قرار گرفت. مخلوط واکنش جهت تأیید حضور نانوذرات, تحت روش های اسپکتروفتومتری, پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی گذاره قرار گرفت. اتصال آنتی بیوتیک به نانوذرات توسط روش های اسپکتروفتومتری, TEM و طیف سنجی مادون قرمز تأیید گردید. کمترین غلظت مهارکنندگی محلول ها بوسیله روش های رقیق سازی در براث و ایجاد چاهک در آگار بررسی شد.
یافته ها
طبق نتایج اسپکتروفتومتری نانوذرات دارای پیک جذبی در طول موج حدود 530nm بودند. نتایج XRD فلز طلا را در محیط تأیید کرد. تصاویر TEM نانوذرات را به شکل کروی یا شش وجهی و با انداز 25-30 نانومتر را نشان داد. نتایج اسپکتروفتومتری, TEM و FTIR روند اتصال را تأیید کرد. در سویه های باکتریایی محلول ها خواص ضد باکتریایی متفاوتی داشتند.
نتیجه گیری
تولید زیستی نانوذرات طلا توسط قارچ Fusarium oxysporum می تواند انجام شود و اتصال نانوذرات به آنتی بیوتیک بدون هیچ اتصال دهنده ای قابل انجام است.


* نویسنده مسئول : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, گروه زیست شناسی.
پست الکترونیک: S_dolatabadi1436@yahoo.com

لینک کمکی