مقاله مطالعه هيستومورفومتريک اثر عصاره آبي هسته انگور (Vitis Vinifera) بر ترميم زخم هاي ديابتي موش صحرائي نر نژاد ويستار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه هيستومورفومتريک اثر عصاره آبي هسته انگور (Vitis Vinifera) بر ترميم زخم هاي ديابتي موش صحرائي نر نژاد ويستار :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف
صدمه به پوست باعث تخریب اپیدرم می شود. به این از هم گسیختگی ساختمان بدن, زخم اطلاق می شود که در بیماران دیابتی شایع است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میکروسکوپی عصاره آبی هسته انگور بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه 48 سر موش نر نژاد ویستار, به 4 گروه (کنترل, شم, تجربی یک, تجربی دو) تقسیم شدند. در گروه های مورد آزمایش زخمی به طول 3 سانتیمتر در سمت چپ ستون فقرات ایجاد و گروه مورد, تیمار عصاره را به نسبت یک به سه (عصاره آبی + اوسرین) دریافت نمودند. روند ترمیم زخم بصورت میکروسکوپی به مدت 21 روز بررسی شد.
یافته ها
ترمیم زخم در گروه های دیابتی شده با استرپتوزوسین در مقایسه با گروه سالم با تأخیر بیشتری همراه بود و التیام زخم در گروه های تجربی تیمار شده با عصاره آبی هسته انگور نسبت به گروه کنترل از سرعت بیشتری برخوردار بود.
نتیجه گیری
یافته ها حاکی از آن بود که عصاره آبی هسته انگور موجب تسریع ترمیم زخم های پوستی نمونه های سالم و دیابتی می گردد.


* نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, دانشکده علوم پایه.
پست الکترونیک: Shiravi738@yahoo.com

لینک کمکی