مقاله اثرات آگونيست هورمون آزاد کننده گنادوتروپين (بوسرلين) بر رشد و تکامل فوليکول هاي تخمدان موش هاي صحرايي بالغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات آگونيست هورمون آزاد کننده گنادوتروپين (بوسرلين) بر رشد و تکامل فوليکول هاي تخمدان موش هاي صحرايي بالغ :


تعداد صفحات :16

زمینه و هدف
امروزه در درمان ناباروری از آگونیست های صناعی هورمون آزاد کننده گنادوتروپین مانند بوسرلین استات استفاده می گردد که باعث رشد و تکامل فولیکول های تخمدان می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بوسرلین استات بر رشد و تکامل فولیکول های تخمدان است.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی-مداخله ای حاضر, 24 سر موش صحرایی نژاد ویستار ماده بالغ تهیه و به 3 گروه, دو گروه تیمار اول و دوم و یک گروه کنترل ( n=8 ) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه های اول و دوم آزمایش روزانه به ترتیب300μg/kg و 600μg/kg آگونیست GnRH و گروه کنترل, نرمال سالین را به مدت 5 روز بصورت زیر جلدی دریافت نمودند. یک ماه بعد از اولین تزریق, موش های صحرایی با کلروفرم با دوز کشنده, بیهوش و سپس تخمدان ها خارج شدند. نمونه ها بعد از فیکساسیون و پاساژ بافتی و برش با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار GraphPad Prism Software و آزمون One Way ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی داری 05/ P
یافته ها
میانگین تعداد فولیکول های کلاس I در گروه آزمایش اول و دوم در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت ( 012/ P=0 و 018/ P=0 ) همچنین میانگین فولیکول های کلاس II در گروه آزمایش اول و دوم در مقایسه با گروه کنترل از کاهش معنی داری برخوردار بود ( 005/ P=0 و 031/ P=0 ).
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که تجویز کوتاه مدت بوسرلین و دوز بالای آن بر رشد و تکامل فولیکول های تخمدان اثر مهاری دارد.


*نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, دانشکده پزشکی.
پست الکترونیک: Hadis.mohammadbeigi@gmail.com

لینک کمکی