مقاله بررسي تجربه درد، حمايت اجتماعي و باورهاي ادراکي در افراد مبتلا به دردهاي مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تجربه درد, حمايت اجتماعي و باورهاي ادراکي در افراد مبتلا به دردهاي مزمن :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف
تجربه درد در افراد مبتلا به دردهای مزمن می تواند بر ابعاد مختلف روان شناختی و اجتماعی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی باورهای ادراکی, حمایت اجتماعی و تجربه درد در افراد مبتلا به دردهای مزمن بود.
مواد و روش ها
به همین منظور, ابتدا 120 نفر از مردان و زنان بیمار مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به مراکز درمانی روماتولوژی و مغز و اعصاب شهر ارومیه در جنبه بیماری های روماتیسمی در سه حیطه کمردرد و آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت, بطور مساوی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش داده های مرتبط با باورهای ادراکی, حمایت اجتماعی و تجربه درد گردآوری گردید و در نهایت داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره, تک متغیره و آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سه گروه بیماران درد مزمن تفاوت معنی داری در ابعاد تجربه درد و باورهای ادراکی درد نشان دادند. بطوریکه افراد مبتلا به استئوآرتریت تجربه درد شدیدتری را نسبت به دو گروه دیگر, گزارش نمودند, اما در حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوتی بین گروه ها یافت نشد. بین زنان و مردان از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوت معنی داری یافت شد, اما تفاوتی در تجربه درد و باورهای ادراکی درد مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
الگوی روانی-زیستی-اجتماعی و رابطه آن با انواع دردهای مزمن می تواند بینش های سودمندی پیرامون ابعاد روانی-اجتماعی بیماران مزمن فراهم آورد.


* نویسنده مسئول : دانشگاه ارومیه, گروه روانشناسی.
پست الکترونیک: Amirysohrab@yahoo.com

لینک کمکی