مقاله ارتباط بين ترکيب بدني با تراکم مواد معدني استخوان ران زنان يائسه نشده ورزشکار و غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين ترکيب بدني با تراکم مواد معدني استخوان ران زنان يائسه نشده ورزشکار و غير ورزشکار :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف
پوکی استخوان یکی از بیماری های سیستم اسکلتی است که نتیجه عمده آن شکستگی های استخوانی می باشد. هدف از این مطالعه توصیف ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران در زنان ورزشکار و غیرورزشکار قبل از یائسگی بود.
مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی حاضر همبستگی بر روی 15 زن ورزشکار و 15 زن غیر ورزشکار یائسه نشده انجام شد. توده چربی, توده بدون چربی و تراکم مواد معدنی استخوان هر بخش از استخوان ران آزمودنی ها با استفاده از دستگاه DEXA اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v.16 و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد. میزان 05/ P
یافته ها
در گروه زنان ورزشکار, بین توده بدون چربی با تراکم مواد معدنی استخوان گردن ران ( 003 / P= 0 ) و کل ران P= 0/03( ( ارتباط معنی داری وجود داشت. در زنان غیر ورزشکار نیز بین توده چربی و بدون چربی به ترتیب با تراکم مواد معدنی استخوان گردن ران ( 02 / P= 0 و 007 / P= 0 ) و همچنین تروکانتر ( 009 / P= 0 و 01 / P= 0 ) و کل ران ( 007 / P= 0 و 004 / P= 0 ) ارتباط معنی داری مشاهده گردید.
نتیجه گیری
در زنان ورزشکار, توده بدون چربی می تواند به عنوان پیشگویی کننده قوی تراکم مواد معدنی استخوان ران در نظر گرفته شود. اما در زنان غیرورزشکار, توده چربی و بدون چربی هر دو به عنوان عامل تعیین کننده تراکم مواد معدنی استخوان ران است. اما توده چربی پیش بینی کننده با ثبات تر و قوی تری نسبت به توده بدون چربی است .

* نویسنده مسئول: آموزش و پرورش شهرستان بجنورد.
پست الکترونیک: Moghimi.samira@yahoo.com

لینک کمکی