مقاله اثر عصاره هاي آبي و الکلي ريشه باريجه عليه چند سويه پاتوژن باکتريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر عصاره هاي آبي و الکلي ريشه باريجه عليه چند سويه پاتوژن باکتريايي :


تعداد صفحات :16

زمینه و هدف
به دلیل مقاومت روزافزون باکتری ها به آنتی بیوتیک ها, نگرش مجدد و منطقی به گیاهان دارویی مهم به نظر می رسد. در این میان باریجه (Ferula gummosa) در مطالعات گذشته به عنوان یک گیاه دارویی مهم مورد توجه بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عصاره های آبی و الکلی باریجه روی چند سویه باکتریایی پاتوژن می باشد.
مواد و روش ها
عصاره ها توسط دو حلال آب و الکل به روش سوکسله جدا و سپس به روش های انتشار در دیسک, انتشار در چاهک و رقت در لوله مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
بر اساس روش دیسک و چاهک هیچ هاله عدم رشدی برای هیچ یک از سویه ها مشاهده نشد. عصاره اتانولی, فعالیت مهار کنندگی بیشتری نسبت به عصاره های متانولی و آبی از خود نشان داد. بیشترین حساسیت در عصاره متانولی مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس دارای حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب برابر با 103×6/25 و 104×1/25 بود. بیشترین حساسیت در عصاره اتانولی مربوط به اشریشیاکلی و شیگلا دیسانتریه دارای حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب برابر با 103×6/25 و 104×2/5 بود.
نتیجه گیری
باریجه فعالیت ضد میکروبی با طیف وسیعی را از خود نشان داد و می تواند به عنوان یک ماده ضد میکروب بالقوه مورد بررسی و تحقیق بیشتری قرار گیرد.


* نویسنده مسئول : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
پست الکترونیک: Mohammadsalehi73@gmail.com

لینک کمکی