مقاله بررسي اپيدميولوژي بيماران مشکوک به بروسلوز در مراجعه کنندگان به مرکز جهاد دانشگاهي نيشابور سال هاي 1394 - 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اپيدميولوژي بيماران مشکوک به بروسلوز در مراجعه کنندگان به مرکز جهاد دانشگاهي نيشابور سال هاي 1394 - 1389 :


تعداد صفحات :16

زمینه و هدف
بروسلوز یکی از بیماری های مهم ایجاد شده توسط گونه بروسولا می باشد که بین دام و انسان مشترک است. از آنجا که در ایران قسمت عمده دام در نقاط روستایی متمرکز است, لزوم انجام مطالعات اپیدمیولوژی در شهرهای پر روستا ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژی بیماران مشکوک به بروسلوز در مراجعه کنندگان به مرکز جهاد دانشگاهی نیشابور از سال 1394 - 1389 می باشد.
مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر اطلاعات مورد نیاز کل بیماران مشکوک از نظر پزشکان طی 5 سال اخیر (1394 - 1389) استخراج و داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج آزمایش رایت لوله, شیوع بروسلوز را در این مطالعه 76 /6 درصد گزارش نمود. بیماران از نظر آزمایش رایت, 2-مرکاپتواتانول (2ME) و کومبس رایت به ترتیب بیشتر تیتر 80 /1, 40 /1 و 40 /1 را داشتند. شرکت کنندگان بیشتر در گروه سنی 50-41 سال قرار داشتند و 1/ 34 درصد مرد بودند.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه بر اساس یافته ها, نیشابور جز مناطق دارای آمار بالای مبتلایان به بروسلوز در کشور است, ضرورت قرارگیری آموزش و اقدامات لازم جزو اولویت های شبکه بهداشت محلی احساس می شود.


* نویسنده مسئول : آزمایشگاه تشخیص طبی نیشابور, مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی, آسیب شناسی و ژنت کی.
پست الکترونیک: Mohammadsalehi73@Gmail.com

لینک کمکی