مقاله تأثير 8 هفته مکمل سازي سير-ليموترش بر ترکيب بدني و برخي عوامل خطرزاي قلبي عروقي در مردان داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير 8 هفته مکمل سازي سير-ليموترش بر ترکيب بدني و برخي عوامل خطرزاي قلبي عروقي در مردان داراي اضافه وزن :


تعداد صفحات :17

زمینه و هدف
با توجه به گسترش بیماری های قلبی عروقی و خسارت های جبران ناپذیر آن بر جوامع امروزی, پژوهش حاضر بر آن است تا مقاله تأثير 8 هفته مکمل سازي سير-ليموترش بر ترکيب بدني و برخي عوامل خطرزاي قلبي عروقي در مردان داراي اضافه وزن را بسنجد.
مواد و روش ها
20 مرد سالم غیر ورزشکار دارای اضافه وزن (با میانگین سن 67 /2±37 /22 سال, وزن 9/88±86/52 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 2/30±27/73 کیلوگرم بر متر مربع) بطور تصادفی در دو گروه همگن کنترل (n=10) و مکمل ترکیبی سیر-لیموترش (n=10) قرار گرفتند. گروه اول, طی 8 هفته هیچ مکملی دریافت نکرد و گروه دوم, طی 8 هفته مکمل ترکیبی سیر-لیموترش دریافت نمودند. نمونه گیری خونی برای اندازه گیری LDL ,HDL, تری گلیسیرید و کلسترول تام و آزمون های عمومی شامل قد, وزن, درصد چربی, نسبت کمر به باسن و BMI در دو مرحله قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در شرایط ناشتا به عمل آمد.
یافته ها
در مورد ترکیب بدنی, کاهش معنی داری در مقدار وزن (0001/P=0) و درصد چربی (0001/P=0) پس از 8 هفته مکمل سازی مشاهده گردید. اما بین توده عضلانی (095/P=0) و نیز نسبت دور کمر به باسن (310/P=0) آزمودنی ها, تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین, 8 هفته مکم لسازی سیر لیموترش توانست P=0/002) HDL) را افزایش و سطح کلسترول تام (0001/P=0) و تری گلیسیرید (0001/P=0) را کاهش دهد. اما در رابطه با LDL تغییری مشاهده نگردید (544/P=0).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد برای کاهش وزن و همچنین بهبود وضعیت لیپیدی مردان دارای اضافه وزن احتمالاً بتوان از مکمل سازی سیر- لیموترش استفاده نمود.


* نویسنده مسئول: دانشگاه تبریز, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
پست الکترونیک: Milad_felps@yahoo.com

لینک کمکی