مقاله ارزيابي ميزان آمادگي فيزيکي بيمارستان فارابي تهران در مقابله با بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي ميزان آمادگي فيزيکي بيمارستان فارابي تهران در مقابله با بحران :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف
ایران کشوری بلاخیز است و از آنجا که این حوادث مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود, مدیریت بحران و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران در سازمان های مختلف ضروری می نماید, که در رأس این سازمان ها بیمارستان ها قرار دارند. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر, بررسی میزان آمادگی فیزیکی بیمارستان فارابی تهران در مواجهه با بحران بود.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1392 در بیمارستان تخصصی چشم فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها, چک لیست استخراج شده از کتاب 'ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان' می باشد که دارای 5 فرم: 1) اطلاعات کلی بیمارستان, 2) شناخت مخاطرات, 3) ارزیابی ایمنی عملکردی, 4) ارزیابی ایمنی غیرسازه ای و 5) ارزیابی ایمنی سازه ای, بود که بصورت خودگزارشی تکمیل و با نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
بیشترین احتمال وقوع مخاطرات به ترتیب, مخاطرات زمین شناختی (زلزله, رانش زمین, روان گرایی), مخاطرات آب و هوایی (طوفان, گردباد, گرما و سرمای شدید, گرد و خاک), مخاطرات زیستی اپیدمی (هجوم جانوران موذی) و مخاطرات انسان ساز (آتش سوزی و اضافه بار بیمارستان) بوده اند.
نتیجه گیری
با توجه به خسارات زیاد ناشی از حوادث و سوانح, برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بحران برای مراکز بهداشتی-درمانی, و برنامه ریزی جهت همکاری مراکز بهداشتی-درمانی با یکدیگر در مقابله با بحران ضروری به نظر می رسد و در این راستا پیشنهاد می گردد آموزش های مقابله با بحران به کارکنان این مراکز ارائه شده و جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت آنها تصمیمات لازم اتخاذ و عملیاتی شود.


* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت.
پست الکترونیک: Mahyaabbasi6964@gmail.com

لینک کمکی