مقاله ارائه الگوريتمي جديد بر مبناي تکنيک تداخل سنجي راداري به منظور پايش فرونشست سطح زمين ناشي ازاستخراج آبهاي زيرزميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه الگوريتمي جديد بر مبناي تکنيک تداخل سنجي راداري به منظور پايش فرونشست سطح زمين ناشي ازاستخراج آبهاي زيرزميني :


تعداد صفحات :22

استخراج بی رویه از آبهای زیرزمینی منجر به رخداد فرونشست زمین در منطقه ای غیر شهری در زیرحوضه مشهد واقع در شمال شرق ایران شده است. تحلیل سری زمانی به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR) توانایی خود را در پایش تغییرات زمانی فرونشست نشان داده است. در این مقاله, تحلیل سری زمانی بر مبنای طول خط مبنای مکانی کوتاه (SBAS) برای مطالعه جابجایی ناشی از فرونشست دشت مشهد مورد استفاده قرار گرفته است. 18 اینترفروگرام به کمک 12 تصویر ENVISAT ASAR در بازه زمانی 2003 تا 2005 مورد پردازش قرار گرفت. به منظور کاهش اثر عدم همبستگی زمانی ناشی از زمینهای کشاورزی, تنها اینترفروگرامهای با طول خط مبنای زمانی کوتاه در تحلیل سری زمانی ایجاد شد. لیکن به منظور کاهش اثر کمیود رتبه ماتریس ضرایب در حل کمترین مربعات, در این منطقه برخلاف روش معمول SBAS اینترفروگرامهایی با طول خط مبنای مکانی بلند نیز مورد پردازش قرار گرفتند. لازم به ذکر است که در منطقه مورد مطالعه اثر عدم همبستگی مکانی قابل توجه نمی باشد. از آنجا که اثر باقیمانده توپوگرافی در اینترفروگرامهای با طول خط مبنای مکانی بلند قابل توجه می باشد. لذا این اینترفروگرامها قبل از ورود به تحلیل سری زمانی نسبت به این اثر تصحیح شدند. همچنین با ورود شرط نرم کنندگی در حل کمترین مربعات اثر اتمسفر در سری زمانی جابجایی کاهش یافت. بیشترین مقدار نرخ فرونشست 23 سانتیمتر در سال برآورد شد. همچنین رابطه تنش – کرنش در سفره آب زیرزمینی با ترکیب اطلاعات سطح آب چاههای پیزومتری و نتایج حاصل از تحلیل سری زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

لینک کمکی