مقاله بررسي سطوح همبستگي بين پارامترهاي مدل مداري در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره‌اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سطوح همبستگي بين پارامترهاي مدل مداري در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره‌اي :


تعداد صفحات :24

مدل پارامترهای مداری یکی از مقیدترین مدل‌های فیزیکی تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای محسوب می‌شود. ساختار این مدل به نحوی تدوین شده که شرایط فیزیکی حاکم در سکوها‌ی ماهواره‌ای را در بازه‌ی زمانی اخذ تصویر مدلسازی نماید. در این مدل, تعدد پارامترهای موجود در مدلسازی و همبستگی میان پارامترهای مدل موجب ایجاد مشکلاتی در حل دستگاه معادلات می‌شود. عموماً مشکلات موجود با افزودن پارامترهای مدل به شکل شبه‌مشاهده و همچنین کنترل روند تصحیح‌پذیری هر پارامتر به ‌کمک مقادیر وزن, تا حد زیادی کاسته می‌شود. اما تعیین مقادیر صحیح وزن شبه‌مشاهدات با توجه به دقت‌های تقریبی اطلاعات کمکی امری دشوار بوده و عمدتاً عدم تعیین وزن مناسب برای شبه‌مشاهدات, تحمیل پارامترهای اضافی را در ساختار مدلسازی به همراه دارد. در این مقاله با تدوین سناریو‌هایی, به بررسی سطح همبستگی پارامترهای مدل مداری پرداخته شد. برای این منظور قابلیت پارامترهای مدل مداری صلب در پوشش اثر اغتشاشات وضعیتی سنجنده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که محدوده‌ی مشخصی از اغتشاشات وضعیتی سنجنده بواسطه‌ی همبستگی بین پارامترهای مدل مداری, توسط مدل مداری صلب قابل پوشش می‌باشد. از سوی دیگر اثبات شد که توانایی مدل مداری صلب زمانی‌که از شبه‌مشاهدات در روند مدلسازی استفاده نگردند, بارزتر خواهد بود.

لینک کمکی