مقاله مطالعه و بازيابي کارکردهاي شهري در پايگاههاي داده مکاني بر اساس تحليلهاي ريخت‌ شناسانه (کارکرد مورد مطالعه: محيطهاي پاسخده)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه و بازيابي کارکردهاي شهري در پايگاههاي داده مکاني بر اساس تحليلهاي ريخت‌ شناسانه (کارکرد مورد مطالعه: محيطهاي پاسخده) :


تعداد صفحات :27

محیط شهری دارای کارکردهای متنوعی است که هرکدام از جنبه‌های گوناگون قابل شناخت و بررسی می‌باشند که جنبه مبتنی بر بعد هندسی و مکانی یکی از آنهاست. این مقاله روشی به‌منظور بررسی رابطه بین ریخت ساختارهای شهری با کارکردهایی که محیط شهری در تعامل با زندگی انسانها می‌تواند داشته باشد, ارائه کرده است که مبتنی بر چهارچوب تحلیلی سیستمهای پایگاه داده مکانی در پلان یک محیط شهری می باشد. کارکرد مورد نظر این تحقیق (پاسخده بودن) محیط شهری می باشد. روش در پیش گرفته شده مبتنی بر یک شناخت دقیق از کارکرد مورد نظر و بکارگیری آن در سیستم پایگاه داده مکانی بوده است. در این ارتباط از پارامترهای گوناگون هندسی به‌منظور اندازه‌گیری اجزا یک پلان شهری استفاده شده و بر اساس آنها به 16 رابطه منطقی بین شاخصهای پاسخده بودن محیط و اجزای پایگاه داده مکانی رسیده‌ایم. پارامترهای مکانی مورد استفاده عمدتاً از نوع شاخصهای هندسی اندازه‌گیری شکل عوارض و ترکیب انواع شکلها در یک منظر می‌باشند که به‌همراه چندین شاخص هندسی دیگر به اندازه‌گیری ریخت شناسانه محیطهای پاسخده می‌پردازند. پیاده‌سازی این روش برای ناحیه 4 منطقه 12 شهرداری تهران انجام شده ولایه های خروجی با مدارک دیگری نظیر ادراکات انسانی, نقشه‌های کاربری و بازدیدهای میدانی موردارزیابی قرار گرفته‌اند.

لینک کمکی