مقاله مقايسه کارايي خاک رس اصلاح شده و خاک مارن آهکي جهت جذب فلورايد از محلول‌هاي آبي

: فلوراید آب آشامیدنی یکی از عوامل مؤثر بر سلامتی می باشد که در غلظت های بالا یک ترکیب بسیار سمی و خطرناک برای سلامتی انسان است. فلوراید یکی از آنیون‌های موجود در آب و خاک بوده که مقدار آن در منابع مختلف متفاوت می‌باشد. بخش عمده ای از فلوراید موردنیاز بدن از طریق آب آشامیدنی تأمین می گردد.در این مطالعه کارایی خاک رس اصلاح‌شده و خاک مارن آهکی در جذب فلوراید از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تجربی- کاربردی بوده که به‌منظور بررسی قابلیت خاک رس اصلاح‌شده و خاک مارن آهکی در جذب فلوراید صورت پذیرفته است. فرایند جذب سط

مقاله ارزيابي تأثير افدرين در کاهش درد ناشي از تزريق وريدي پروپوفول هنگام القاء بيهوشي

: پروپوفول هوشبر داخل وریدی غیرباربیتورات سریع الاثر است که می تواند برای القاء، نگهداری بیهوشی و نیز جهت ایجاد اثرات آرام بخشی در خارج از اتاق عمل به کار رود، اما استفاده از این دارو به خاطر وجود درد در محل تزریق محدود می باشد. علت درد کاملاً مشخص نیست، اما فنول موجود در آن ممکن است اثرات تحریکی موضعی روی وریدها ایجاد کند و موجب درد شود. در ایجاد درد تأثیر غیرمستقیم کینینوژن های آزاد شده از آندوتلیوم و تأثیر آنها در انتهاهای عصبی را نیز نباید نادیده گرفت. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر افدرین در کاهش درد ناشی از تزریق این دارو در مرحله القاء بیهوش

مقاله تحليل و بررسي نقش پارکها و بوستان ها در مديريت بحران هاي شهري تهران در راستاي اصول پدافند غير عامل

­های طبیعی و انسانی در همه شهرها امری محتمل است و بنابراین بایستی با مطالعه علمی پتانسیل­های موجود را در راستای مدیریت بحران­ها آمایش کرد. پارک­ها و بوستان­های شهری در مدیریت بحران­های شهری نقشی استراتژیک و غیر عامل ایفاء می­کنند: زیرا در مدیریت بحران­های شهری اصل در دسترس بودن امکانات زیستی از یک سو و از سوی دیگر محصور نبودن و نیز حساست برانگیز نبودن اصولی اساسی به شمار می­روند و این همه در پارک­ها و بوستان­های شهری در دسترس است. تاریخ گذشته و معاصر تهران نشان می­دهد که این شهر نیز پیوسته نیازمند برنامه­ریزی برای مدیریت بحر