تحقیق در مورد آمار اعیاد و راه های پیشگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد آمار اعیاد و راه های پیشگیری :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :


‏چکیده
‏مقدمه‏: ‏از‏ ‏جمله‏ ‏پدیده‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏بوجود‏ ‏آمدن‏ ‏بزه‏ ‏دیدگی‏(crime victim‏)‏مؤثر‏ ‏است‏ ‏اعتیاد‏ ‏به‏ ‏مواد‏ ‏مخدر‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏پیشگیری‏ ‏مقدم‏ ‏بر‏ ‏درمان‏ ‏است‏ ‏طراحی‏ ‏دوره‏ ‏های‏ ‏آموزشی‏ ‏جهت‏ ‏پیشگیری‏ ‏اولیه‏ ‏مناسب‏ ‏است‏. ‏هدف‏ ‏این‏ ‏پژوهش‏ ‏تعیین‏ ‏تأثیر‏ ‏آموزش‏ ‏مهارتهای‏ ‏زندگی‏ ‏بر‏ ‏پیشگیری‏ ‏از‏ ‏اعتیاد‏ ‏می‏ ‏باشد‏.
‏روش‏ ‏ها‏: ‏مطالعه‏ ‏حاضر‏ ‏نیمه‏ ‏تجربی‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏نمونه‏ ‏های‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏والدین‏ ‏شهر‏ ‏اصفهان‏ ‏به‏ ‏ترتیب‏ ‏به‏ ‏تعداد‏ 20 ‏و‏21 ‏نفر‏ ‏انتخاب‏ ‏شده‏ ‏اند‏.
‏نمونه‏ ‏گـیری‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اطلاع‏ ‏رسـانی‏ ‏بصورت‏ ‏تصادفـی‏ ‏ساده‏ ‏صورت‏ ‏گرفت‏. ‏دوره‏ ‏آموزش‏ ‏مهارتهـای‏ ‏زندگی‏ ‏با‏ ‏برنامـه‏ ‏ریزی‏ ‏مجزا‏ ‏برای‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏والدین‏ ‏در‏ ‏هشت‏ ‏جلسه‏ ‏در‏ ‏تابستان‏ 1381 ‏اجرا‏ ‏گردید‏. ‏اطلاعات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏قبل‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏آموزش‏ ‏توسط‏ ‏سه‏ ‏پرسشنـامه‏ (‏آگاهی‏ ‏والدین‏ ‏و‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏احتمـال‏ ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏اعتیاد‏) ‏جمع‏ ‏آوری‏ ‏گردید‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏نرم‏ ‏افزار‏ SPSS‏ ‏و‏ ‏آزمون‏ ‏آماری‏ ‏تی‏ ‏زوج‏ ‏مورد‏ ‏آنالیز‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏.
‏نتایج‏: ‏یافته‏ ‏هـا‏ ‏نشان‏ ‏داد‏ ‏میانگین‏ ‏نمره‏ ‏پس‏ ‏آزمون‏ ‏در‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏والدین‏ ‏بالاتر‏ ‏از‏ ‏میانگین‏ ‏نمره‏ ‏پیش‏ ‏آزمون‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏بیانگر‏ ‏تفاوت‏ ‏معنی‏ ‏دار‏ ‏بین‏ ‏نتایج‏ ‏دو‏ ‏آزمون‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏گروه‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏والدین‏ ‏بود‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که‏ ‏آموزش‏ ‏مهارتهای‏ ‏زندگی‏ ‏بر‏ ‏آگاهی‏ ‏والدین‏ ‏و‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏احتمال‏ ‏گرایش‏ ‏جوانان‏ ‏به‏ ‏سو ‏ ‏مصرف‏ ‏مواد‏ ‏مخدر‏ ‏تأثیر‏ ‏داشت‏.
‏بحث‏: ‏برگزاری‏ ‏دوره‏ ‏های‏ ‏آموزشی‏ ‏مهارتهای‏ ‏زندگی‏ ‏در‏ ‏افزایش‏ ‏آگاهی‏ ‏والدین‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏احتمال‏ ‏گرایش‏ ‏جوانان‏ ‏به‏ ‏سو ‏ ‏مصرف‏ ‏مواد‏ ‏مخـدر‏ ‏تأثیر‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏بر‏ ‏نقش‏ ‏آموزگاران‏ ‏و‏ ‏اسـاتید‏ ‏دانشگاه‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏مشاوره‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏پیشگـیری‏ ‏از‏ ‏اعتیاد‏ ‏تأکید‏ ‏می‏ ‏شود‏.
‏واژه‏ ‏های‏ ‏کلیدی‏: ‏آموزش,‏ ‏مهارتهای‏ ‏زندگی,‏ ‏اعتیاد,‏ ‏پیشگیری‏.


لینک کمکی