مقاله تحليل انرژي و اکسرژي سيستم ترکيبي توربين گازي مجهز به پيل سوختي اکسيد جامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل انرژي و اکسرژي سيستم ترکيبي توربين گازي مجهز به پيل سوختي اکسيد جامد :


تعداد صفحات :21

هدف از ارائه این مقاله, بررسی انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گاز مجهز به پیل سوختی اکسیدجامد لوله ای با سوخت هیدروژن است. کلیه اجزای سیستم, جداگانه به کمک روابط ترمودینامیکی مدل سازی شده و برای پیل سوختی به کار گرفته شده یک تحلیل الکتروشیمیایی مجزا انجام شده است. آثار پارامترهای مختلف بر راندمان حرارتی و اکسرژی سیستم و میزان نرخ نابودی اکسرژی کل سیستم و تک تک اجزا سیستم, مورد مطالعه قرار گرفته است. برای صحت کار, نتایج حاضر با نتایج مراجع معتبر مقایسه شده و مطابقت خوبی مشاهده شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که با افزایش دمای ورود به توربین, راندمان حرراتی و اکسرژی سیستم ترکیبی کاهش می- ابد, این در حالی است که توان سیستم افزایش می یابد. همچنین, افزایش دمای ورود به توربین باعث افزایش نرخ نابودی اکسرژی؛ و افزایش نسبت فشار, باعث کاهش نرخ نابودی اکسرژی سیستم می شود. نتایج تحقیق نشان داد که 81 % برگشت ناپذیری سیستم ناشی از پیل سوختی و محفظه احتراق ( 41% برگشت ناپذیری سهم پیل سوختی اکسید جامد, و 40% سهم محفظه احتراق) است. همچنین سیستم ترکیبی دارای راندمان4/58 % می باشد, در حالی که سیستم بدون پیل سوختی دارای راندمان 31 % است که نشان از عملکرد فوق العاده سیستم ترکیبی دارد.

لینک کمکی