مقاله «بازسازي الگوي تأويلي– وجودشناختي صدرايي در فهم عقلاني دين»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله (بازسازي الگوي تأويلي– وجودشناختي صدرايي در فهم عقلاني دين) :


تعداد صفحات :33

«بازسازی الگوی تأویلی– وجودشناختی صدرایی در فهم عقلانی دین» چکیده یکی از اساسی ترین کارکردهای فلسفه صدرالمتألهین-که نسبت به ساحت فلسفی آن کمتر مورد توجه واقع شده است- کارکرد هرمنوتیکی و تفسیر عقلانی معارف الهی با رویکردی وجودشناختی است.مسأله اصلی این مقاله, ارایه یک الگوی کارآمد- مدل تأویلی- وجودشناختی صدرایی- به مثابه منطق فهم دین, در مقابل مدل فرم انگارانه تک گفتاری و مدل کثرت انگاری دینی نسبیت گرا می باشد. طراحی الگوی صدرایی از طریق بازسازی اصول و مبانی معرفتی و وجودشناختی حکمت متعالیه, از مهمترین یافته های پژوهش حاضر است. در این مدل, تقسیم بندی متداول و تثلیث رایج در بین هرمنوتیک پژوهان مدرن؛ یعنی مبنای متن محوری, مفسّر محوری و مؤلف محوری, طبق اصول حکمت متعالیه درهم شکسته و هم متن, هم مخاطب و هم متکلّم هرسه در فرایند فهم, مدخلیت و تأثیر بسزایی دارند.به نحوی که گویی عمل فهم دین, محصول تعامل و مشارکت هرسه عامل مذکور است. کلیدواژه ها: ملاصدرا, مدل معرفتی, هرمنوتیک, دین, فهم دین, تأویل

لینک کمکی