مقاله رمزنگاري امن تصوير مبتني بر جايگشت سطوح بيت و نگاشتهاي آشوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رمزنگاري امن تصوير مبتني بر جايگشت سطوح بيت و نگاشتهاي آشوب :


تعداد صفحات :21

امروزه اکثر ارتباطات بین افراد به صورت تصویری است, به طوری که حفاظت از اطلاعات تصویر, به منظور جلوگیری از دستیابیهایغیر مجاز مورد نیاز است. این مقاله یک طرح نوین رمزنگاری تصویر مبتنی بر تجزیه سطح بیت و نگاشت آشوب را ارائه میدهد. درابتدا تصویر اصلی به سطوح بیتی مختلف گسسته میشود. سپس, سطوح بیتی فرد در یک گروه و سطوح بیتی زوج در گروه دیگر قرارمیگیرند. با استفاده از نگاشت آرنولد بر روی هر یک از گروهها, جایگشت صورت میگیرد. روش پیشنهادی موجب میشود که گروهیاز بیتها از یک سطح بیتی به سطح بیتی دیگر منتقل گردد. در نتیجه, توزیع بیت در هر سطح بیت بسیار یکنواخت خواهد بود واطلاعات آماری در هر سطح بیتی از تصویر اصلی تغییر مییابد. از این رو, مهاجم نمیتواند, هنگامیکه تصویر جایگشت شده را دریافتکند, اطلاعات آماری تصویر اصلی را تجزیه و تحلیل نماید. از سیستم آشوب سه بعدی لجستیک جهت رمزنگاری بهره گرفتهایم. نتایجآزمایشی نشان دهندهی امنیت بالای روش پیشنهادی در برابر حملات مختلف, مانند حملات آماری و از دست دادن دادهها است

لینک کمکی