مقاله اختصاص کارآمد ماشينهاي مجازي به ماشينهاي فيزيکي با استفاده از روش فاصله اطمينان با هدف کاهش انرژي در محيط ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اختصاص کارآمد ماشينهاي مجازي به ماشينهاي فيزيکي با استفاده از روش فاصله اطمينان با هدف کاهش انرژي در محيط ابري :


تعداد صفحات :21

کاربرد محاسبات ابری جهت انجام پردازشهای عظیم در طول چندین سال اخیر بسیار گسترده شده است. یکی از مشکلاتی کهدر محیط ابری بایستی به آن توجه نمود مسئله برقراری کیفیت سرویس با در نظر گرفتن حداقل توان مصرفی در ابرهاست. دراین مقاله, تخصیص مناسب ماشینهای مجازی به ماشینهای فیزیکی با توجه به حجم بار کاری با فرمول فاصله اطمینان موردارزیابی قرار گرفته است. فرمول فاصله اطمینان روشی آماری است که به جای یک مقدار میانگین دارای بازهای از اعداد است وبه این طریق اعداد را به سه دسته با ارزشهای کم, متوسط و زیاد دستهبندی میکند. با توجه به نتایج شبیهسازی در این مقالهسعی کردهایم نه تنها تخصیص مناسب جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تعداد مهاجرتها را برآورده سازیم, بلکه از کیفیتخدمات نیز برای به حداقل رساندن نقض توافقنامه سطح خدمات اطمینان حاصل کنیم.

لینک کمکی