مقاله استفاده از منطق فازي براي تشخيص ارقام فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از منطق فازي براي تشخيص ارقام فارسي :


تعداد صفحات :24

تشخیص کاراکتر توسط کامپیوترها, یکی از چالش برانگیزترین حوزهها در الگوشناسی است. تحقیقات نشان میدهند این حوزهها باتشخیص آنلاین که در آن کاربر نیاز به استفاده از یک خودکار الکترونیک برای نوشتن بر روی صفحه الکترونیکی شبیه به کاغذ دارد وهمچنین با تشخیص کاراکتر آفلاین سروکار دارند. در این مقاله به ارائه روشی برای شناسایی و دستهبندی ارقام دستنویس فارسیهمسایه فازی لحاظ شدهاند. این روش بهصورت شبیه سازی کامپیوتری K میپردازیم که در آن عملیات تفکیک و دستهبندی به تعدادبا استفاده از کد متلب در سه بخش اصلی پیاده سازی شده است: بخش اول پیشپردازش تصاویر مجموعه میباشد, بخش دوم استخراجنزدیکترین همسایه فازی است. K ویژگیهایی که بتوان به کمک آن ارقام را از هم تفکیک کرد و بخش سوم طراحی کلاسبند به تعداداین روش مزایایی نسبت به نسخه غیرفازیاش دارا میباشد از جمله اینکه میزان اطمینان از دستهبندی یک نمونه را نشان میدهد, درمورد نمونههایی که نسبت به آنها مردد است نظر نمیدهد و دارای درصد دستهبندی درست بالایی است.

لینک کمکی