مقاله ارزيابي شاخص‌هاي کيفيت زندگي در نواحي روستايي (مطالعه موردي : روستاي ميمند،شهرستان بابک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي شاخص‌هاي کيفيت زندگي در نواحي روستايي (مطالعه موردي : روستاي ميمند,شهرستان بابک) :


تعداد صفحات :24

کیفیت زندگی مردم در نواحی روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال, درآمد مناسب, دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشت, سلامت, محیط طبیعی, امنیت و انجمن­های قوی وابسته است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در بین روستاییان ­ساکن در روستای میمند از توابع شهرستان بابک پرداخته­ است. جامعه ­آماری ­پژوهش حاضر را, که از نوع مطالعه توصیفی-­ همبستگی است, سرپرستان خانوار روستای میمند تشکیل می­دهند. به­منظور تعیین تعداد نمونه­ها با استفاده از فرمول­کوکران با سطح اطمینان 95 درصد (5/0 = p&q) و احتمال خطای (07/0 =d), 50 سرپرست خانوار به­عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق از نوع پرسشنامه محقق ساخته بوده که روآیی آن با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاهی و پایایی آن با انجام پیش­آزمون و محاسبه ضریب آلفای­کرونباخ (08/0) مورد تأیید قرار گرفت. کلیه محاسبات آماری این پژوهش به ­وسیله نرم­افزار SPSS انجام گرفت. در این ارتباط شاخص­های کیفیت زندگی (متغییر وابسته­) و میزان رضایت ساکنان روستا به­عنوان متغییر­های مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد­: کیفیت زندگی­, واژه­ای پیچیده در ارتباط با شرایط و و­ضعیت جمعیت در یک ناحیه یا روستا است­. در بر گیرنده­ی ابعاد روانی است که شاخص­هایی همچون رضایت­, شادمانی و امنیت را در بر می­گیرد و در برخی موارد رضایت­های اجتماعی نیز نامیده می­شود توجه به مفهوم بُعد ذهنی­, یکی از دیدگاه­هایی است که در تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی به­کار برده می­شود. این رویکرد که به رویکرد آمریکایی کیفیت زندگی معروف است در نتیجه بین ­همبستگی بین شاخص­های اجتماعی کیفیت زندگی با میزان رضایت ساکنان روستا و مستقیمی (15/0) وجود دارد. از اینرو فرضیه تحقیق با 95% اطمینان تأیید می‌شود.

لینک کمکی