مقاله بررسي و تبيين محدوديت هاي فراروي توانمندسازي اجتماعي روستاييان (مطالعه موردي: بخش‏هاي مرکزي و زبرخان در شهرستان نيشابور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تبيين محدوديت هاي فراروي توانمندسازي اجتماعي روستاييان (مطالعه موردي: بخش‏هاي مرکزي و زبرخان در شهرستان نيشابور) :


تعداد صفحات :37

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین محدودیت های فراروی توانمند سازی اجتماعی روستائیان, در زمره تحقیقات کاربردی- غیرآزمایشی و بصورت میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق, شامل خانوارهای روستایی ساکن در محدوده مطالعاتی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد خانوارها و استفاده از فرمول کوکران, 373 نفر سرپرست خانوار تعیین گردیده است. پایایی پرسشنامه‌ خانوار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد برآورد شده است که نشان دهنده مطلوبیت مولفه های بکار رفته در پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات, از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و با کمک نرم­افزار Expert Choice و تحلیل­های آماری و فضایی تحقیق نیز با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و ArcGIS انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مؤید آن است که شاخص­های مرتبط با امکانات آموزشی با ضریب 1292/0, مشارکت با ضریب 1032/0 و سرمایه اجتماعی با ضریب 0588/0, تاثیرگذارترین عوامل مطرح در بروز یا تشدید محدودیت­های توانمندسازی اجتماعی خانوارهای روستایی مورد مطالعه به حساب می­آیند. بر مبنای نتایج یافته ها, استقرار و گسترش واحدهای آموزشی متناسب با نیاز روستائیان, برگزاری دوره های اموزشی و ارتقا مبااحث انگیزشی از مهمترین راهکارهای توانمندسازی روستائیان در ابعاد اجتماعی می باشد.

لینک کمکی