مقاله تحليل روند تغييراقليم استان خوزستان با استفاده از مدل‌هاي آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل روند تغييراقليم استان خوزستان با استفاده از مدل‌هاي آماري :


تعداد صفحات :16

عناصری نظیر دما, رطوبت و بارندگی براقلیم یک منطقه تأثیر گذار بوده و تعیین کننده چگونگی تغییر اقلیم آن منطقه هستند. این تحقیق در جستجوی شناخت تغییرات اقلیمی دما و بارش, طی دوره آماری مشخص, در راستای آگاهی از وجود یا عدم وجود تغییر دما و بارش می‌باشد تا ضمن شناخت تغییرات, نتایج حاصل از تحقیق در امور مختلف محیطی برای تدوین برنامه‌های منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق محاسبات و تحلیل هادرطول سال در مقیاس زمانی ماهانه و سالانه با استفاده از روش‌های آماری ناپارامتری من-کندال, پیرسون و اسپیرمن وتحلیل روند با استفاده از دوره آماری 30 ساله (1987-2016). به منظور مطالعات تغییرات اقلیمی از داده‌های ده ایستگاه سینوپتیک در گستره استان خوزستان به طوری که کل سطح استان را پوشش دهند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که عامل بارش در اکثر ماههای سال در ایستگاههای مورد مطالعه روند صعودی داشته و دمای ماهانه نیز دارای روند صعودی می‌باشد. افزایش دما در هر ده ایستگاه باعث تشدید تبخیر و تأثیر بر منابع آبی می‌شود. در مرکز استان و در شهر اهواز روند داده‌های ماهانه و سالانه نشان دهنده روند افزایشی معنی داری در سطح 1 و 5 در صداست.

لینک کمکی