مقاله ارزيابي توان سرزمين به منظور استقرار کاربري شهرک صنعتي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره و AHP (مطالعه موردي: جزيره قشم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان سرزمين به منظور استقرار کاربري شهرک صنعتي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره و AHP (مطالعه موردي: جزيره قشم) :


تعداد صفحات :22

شناسایی ظرفیت‌های توسعه صنعتی در هر کشوری جز الویت های انکارناپذیر می‌باشد. بدیهی است استفاده از روشهای کمی و کاهش دخالت کارشناسی در فرایند تصمیم گیری و ارزیابی می‌تواند نتایج بهتری ارائه کند. لذا در این تحقیق به منظور ارزیابی جزیره قشم برای توسعه شهرکهای صنعتی از روش ارزیابی چند معیاره (MCDM) مبتنی بر منطق فازی و فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) استفاده شده است. در این پژوهش معیارهای مؤثر بر تعیین مکان مناسب جهت احداث شهرکهای صنعتی شامل پارامترهای اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی می‌باشند که به روش دلفی شناسایی شدند. جهت انجام تحقیق ابتدا لایه‌های رقومی و داده‌های مورد نیاز از پایگاه‌های اطلاعاتی و برداشت‌های میدانی در منطقه مورد مطالعه تهیه شدند و معیارها و شاخص‌ها به روش فازی کمی و نرمال گردید. همچنین وزن عوامل با فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. سپس با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی کلیه لایه‌های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تلفیق شده و نقشه نهایی مکانیابی شهرک‌های صنعتی تهیه گردید. نتایج نشان داد پارامترهای اقتصادی و اجتماعی با وزن 6/0 بیشترین تأثیر را در مکانیابی شهرک‌های صنعتی منطقه دارد و شاخص کاربری اراضی با وزن 24/0 (از بین معیارهای اقتصادی اجتماعی) و شاخص گسل با وزن 13/0 (از بین معیارهای اکولوژیکی) از مهم‌ترین شاخصها در مکانیابی شهرک‌های صنعتی در منطقه می‌باشند.

لینک کمکی